• Automatizované skladové systémy

    Optimalizujte využitie miesta a pracovnej sily

  • Automatizované skladové systémy

    Optimalizujte svoju intralogistiku

  • Automatizované skladové systémy

    Zvýšte rýchlosť a presnosť vychystávania

OBCHODNÉ PODMIENKY

KARDEX s.r.o. – organizačná zložka, Trenčianska 39, 821 09 Bratislava, Slovenská republika verzia 01/2019

Tieto Všeobecné podmienky (T&C) sú rozdelené nasledovne: 

- Časť A (všeobecné ustanovenia) sa vzťahuje na všetky transakcie okrem prípadov, keď aplikovateľná ustanovenia častí B a C obsahujú odlišné ustanovenia (ak sa nejedná len o spresnenie detailov), ktoré majú potom prednosť; 

- Časti B a C obsahujú aplikovateľná špecifické ustanovenia týkajúce sa dodania výrobkov a softvérových programovacích služieb s inštaláciou či bez inštalácie (Časť B), a individuálnych objednávok služieb a servisných zmlúv (Časť C); 

Tieto Všeobecné podmienky sú k dispozícii v nemeckom jazyku, anglickom jazyku a iných jazykoch. Právne záväzné a smerodajné sú iba texty v nemeckom a anglickom jazyku. Obaja majú rovnocenný štatút. Preklady týchto Všeobecných podmienok slúži len pre uľahčenie orientácie v texte, ale nie sú právne záväzné.

 

A. Všeobecné ustanovenia 

 

1. Rozsah Všeobecných podmienok

1.1. Tieto Všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky transakcie medzi spoločnosťou KARDEX s.r.o. – organizačná zložka, Trenčianska 39, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  ("KARDEX") a zákazníkom, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. 

1.2. Odoslaním objednávky zákazník tieto Všeobecné podmienky potvrdzuje a tieto platia i pre budúce transakcie s daným zákazníkom. 

1.3. Akékoľvek odchylné, protichodné či doplnkové obchodné podmienky zákazníka platia len v prípade, že je písomne odsúhlasí spoločnosť KARDEX. 

1.4. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve musí byť potvrdené písomnou formou. Všetky dohody a právne záväzné vyhlásenia jednotlivých strán musí písomne potvrdiť spoločnosť KARDEX. 

1.5. Spoločnosť KARDEX si vyhradzuje právo v ktorýkoľvek okamih Všeobecné podmienky doplniť. Platná je tá verzia, ktorá bola platná v čase nákupnej objednávky. V prípade pokračujúcich zmluvných vzťahov bude zákazníkovi zaslaný písomný návrh doplnených Všeobecných podmienok, a to najneskôr jeden mesiac pred navrhovaným dátumom ich nadobudnutia účinnosti. Platí, že zákazník je odsúhlasil, ak je neodmietol pred navrhovaným dátumom vstup u zmien v platnosť. Doplnené Všeobecné podmienky sú potom platné pre všetky nasledujúce transakcie medzi stranami. 

1.6. Všeobecné ustanovenia týchto Všeobecných podmienok (Časť A) sa vzťahujú na všetky transakcie a právne vzťahy medzi daným stranami, pokiaľ nie je v osobitných ustanoveniach (Časti B a C) stanovené inak alebo sa danej strany písomne nedohodnú inak. 

1.7. Pojem "Výrobok (y)", príp. "Produkt (y)" používaný v Časti A je samostatne vymedzený pre Časť B a Časť C. V časti A má teda tento pojem rovnaký význam, ako je definovaný pre Časť B a Časť C.

 

2. Ponuky od spoločnosti KARDEX

2.1. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, sú ponuky spoločnosti KARDEX nezáväzné; inak ponuky platí 60 dní. Oznámenie zákazníka sa považuje za prijatie ponuky iba v prípade, že je plne v súlade s ponukou spoločnosti KARDEX. 

2.2. Na platné uzavretie zmluvy dochádza iba v prípade, že (i) KARDEX písomne potvrdí objednávku alebo (ii) začne plnenie zmluvy dodaním Výrobkov alebo poskytovaním služieb. 

2.3. Mlčanie spoločnosťi KARDEX po obdržaní protiponuky od zákazníka v žiadnom prípade neznamená jej prijatie. 

2.4. Dokumenty súvisiace s prijatím ponúk či objednávok, ako napr. ilustrácie, nákresy, podrobné informácie o hmotnosti a rozmeroch sú záväzné iba v prípade, že sú písomne odsúhlasené. Brožúry a katalógy nie sú záväzné, ak nie je písomne dohodnuté inak.

 

3. Poskytnuté dokumenty

Každá zo strán si ponecháva všetky práva k plánom a technickým dokumentom, ktoré poskytla druhej strane. Strana, ktorá materiály dostala, tieto práva berie na vedomie a tieto dokumenty neposkytne žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, ani ich nebude používať ku inému účelu než tomu, k akému ich dostala. Toto sa vzťahuje aj na prípady, keď rokovania medzi stranami neskončí uzavretím zmluvy, a po ukončení obchodného vzťahu. 

 

4. Ceny a platobné podmienky

4.1. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 

4.2. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak alebo ak nie je inak uvedené v následných osobitných ustanoveniach, sú faktúry od spoločnosti KARDEX splatné do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry, bez akýchkoľvek odpočtov. Zálohové a vopred platené platby sú splatné do 10 dní od dátumu vystavenia faktúry, bez akýchkoľvek odpočtov. 

4.3. Zákazník, ktorý neuhradí danú sumu do dátumu splatnosti, je v omeškaniu aj bez upomienky, a spoločnosť KARDEX je oprávnená účtovať mu mesačne zmluvnú pokutu vo výške 1% z  dlžnej sumy, ak v zmluve alebo ponuke nie je uvedená iná výška zmluvnej pokuty. 

4.4. V prípade omeškania zo strany zákazníka má spoločnosť KARDEX právo odstúpiť od zmluvy a odstrániť všetky Výrobky, ktoré už boli dodané, a / alebo vstúpiť na dané miesto a urobiť Výrobky nepoužiteľnými. Ďalej, KARDEX je tiež oprávnená si nárokovať náhradu priamych škôd a / alebo dodať doteraz nevybavené dodávky alebo služby až po vykonaní zálohovej platby alebo poskytnutie zaistenia, alebo pozastaviť služby vykonávané na základe iných objednávok alebo dohôd o poskytovaní služieb, za ktoré už platbu dostala. 

4.5. Ak nastanú okolnosti, ktoré na strane spoločnosti KARDEX vzbudí pochybnosti o solventnosti zákazníka, má právo vyžiadať si platbu celej sumy vopred alebo zaistenia.

 

5. Zápočet a prevod

5.1. Zápočet záväzkov voči pohľadávkam za zákazníkom nie je povolený. 

5.2. Pohľadávky zákazníka voči spoločnosti KARDEX možno previesť len so súhlasom spoločnosti KARDEX. 

5.3. Prevod akýchkoľvek práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi stranami alebo v  súvislosti s ňou je povolený len s písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.

 

6. Zodpovednosť

6.1. Rozsah zmluvnej a mimozmluvnej zodpovednosti spoločnosti KARDEX za svoje vlastné konanie a konanie jej podporných osôb je obmedzený, v   rozsahu umožnenom zákonom, kedy sa zodpovednosť vzťahuje len na okamžité a priame škody, a je limitovaný do 20% zmluvne dohodnutej odmeny za dotknutú dodávku alebo službu. V prípade priebežných záväzkov (napr. servisných zmlúv podľa časti C) je zodpovednosť spoločnosti KARDEX, v  rozsahu povolenom predpisy, limitovaná v každom roku trvania záväzku len na okamžité a priame škody a to do sumy 50 % Ročnej odmeny za výrobok alebo službu ku ktorej sa škoda vzťahuje. V prípadoch, keď by podľa vyššie uvedených pravidiel bol limit náhrady škody pod sumou 10.000 eur, platí limit náhrady škody 10.000 EUR. 

6.2. Ak KARDEX alebo podporné osoby neoprávnene a zavinene poškodí majetok zákazníka, zodpovednosť spoločnosti KARDEX sa bude riadiť odchylne od článku. A.6.1., a to výlučne podľa ustanovenia čl. 41 a nasl. švajčiarskeho záväzkového zákonníka (CO), a bude obmedzená, v rozsahu dovolenom zákonom, do sumy 500.000 eur za každý nárok. Zodpovednosť spoločnosti KARDEX za škodu na samotnom výrobku alebo jeho príslušenstva sa bude riadiť čl. A.6.1. 

6.3. Ďalšie nároky z akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto ustanovení a týchto Všeobecných podmienkach, najmä potom nárok na náhradu nepriame alebo následné škody nevzniklé na výrobku samom, rovnako ako nároky v dôsledku straty výroby, kapacity a dát, vrátane ich následkov, straty užitočného využitia, straty objednávok, straty zisku, poškodenie dobrého mena a náhrad sankčné povahy, sú vylúčené. 

6.4. Zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti KARDEX je tiež vylúčená z dôvodu škody spôsobené (i) nesprávnymi informáciami o prevádzkových a technických podmienkach alebo o chemických a fyzikálnych podmienkach používania produktov poskytovaných zákazníkom, pomocnými osobami a / alebo jeho poradcoviami alebo (ii) ďalším konaním, opomenutím zákazníka, jeho pomocných osôb, poradcov alebo tretích osôb, alebo inými okolnosťami, za ktoré zodpovedá zákazník. 

6.5. Vyššie uvedené obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti sa nevzťahujú na (i) prípady ujmy na živote, tiele alebo zdraviu, (ii) prípady úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti zo strany spoločnosti KARDEX alebo jej pomocných osôb, a (iii) nároky z zodpovednosti za výrobok podľa zákonov o zodpovednosti za výrobok v rozsahu, v akom sú tieto zákony záväzné pre právne vzťahy medzi stranami. 

6.6. Ak sú tretie strany poškodené konaním alebo opomenutím zákazníka, alebo ak sú poškodené predmety tretích strán alebo inak sú poškodené tretie osoby, a KARDEX je za to zodpovedný, má KARDEX právo obrátiť sa na zákazníka s požiadavkou na odškodnenie.

 

7. Duševné vlastníctvo

7.1 Zákazník nie je oprávnený využívať duševného vlastníctva spoločnosti KARDEX (najmä potom práva k technickému vlastníctvu, značky a iné označenia, dizajny, know-how, autorské práva k softvéru a iným dielam) na iný účel ako tomu, ktorý je výslovne dohodnutý medzi stranami. 

7.2 Bez výslovného povolenia spoločnosti KARDEX zákazník nesmie poslať ani poskytnúť Výrobky tretím stranám bez pripojeného označenia. 

7.3 V prípade, že spoločnosť KARDEX dodá zákazníkovi softvér, získava tým zákazník iba jednoduché, nevýhradné a neprenosné právo na použitie. Zákazník nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom softvér ďalej upravovať. 

 

8. Ochrana dát 

8.1. Ochrana osobných dát je dôležitou prioritou spoločnosti KARDEX. Spoločnosť KARDEX a zákazník sa zaväzujú, že sa budú za všetkých okolností riadiť platnou zákonnou úpravou ochrany údajov. Zákazník potvrdzuje, že spoločnosť KARDEX má dovolené používať osobné údaje, ktoré jej zákazník poskytne v súlade s týmto odsekom A.8., a zaistí, že spoločnosť KARDEX nebude nijako dotknutá prípadnými nároky postihnutých osôb. 

8.2. Spoločnosť KARDEX zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje zákazníka k plneniu zmluvy. Údaje zákazníka budú ďalej použité na účely následného zákazníckeho servisu, proti čomu má zákazník právo kedykoľvek vzniesť písomnú námietku. Navyše možno použiť a hodnotiť údaje zo zariadenia a prevádzkové údaje zákazníka v anonymnej forme a užívateľské informácie o zamestnancoch zákazníka v pseudonymizované forme na účely diagnostiky, analýzy, a v anonymizované podobe na účely ďalšieho vývoja produktov spoločnosti KARDEX a služieb (napr. preventívnej údržby). Všetky údaje získané takou analýzou a diagnostikou patria spoločnosti KARDEX, ktorá ich môže voľne používať. 

8.3. Osobné údaje zákazníka budú odovzdané iba iným spoločnostiam (napr. prepravnej spoločnosti poverenej dodávkou) v rámci spracovania zmlúv a poskytovania informačných technológií a ďalších činností administratívnej podpory. V opačnom prípade nebudú osobné údaje poskytnuté tretím osobám. Spoločnosť KARDEX zabezpečuje, aby spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti KARDEX, dodržiavali platné právne predpisy o ochrane údajov a aby bola zaručená porovnateľná úroveň ochrany údajov, najmä v prípade presunu do zahraničia. 

8.4. Zákazník môže KARDEX kontaktovať s akýmikoľvek otázkami, ktoré sa týkajú zberu, spracovania a použitia jeho osobných údajov. 

8.5 Pri použití webových Produktov spoločnosti KARDEX (napr. zákazníckeho portálu, portálu vzdialenej podpory) môže dôjsť k uloženiu osobných údajov. Získanie, spracovanie a použitie týchto údajov môže byť na žiadosť zákazníka upravené samostatnou dohodou o spracovaniu dát.

 

9. Mlčanlivosť

9.1. Každá zo strán sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých obchodných tajomstvách a dôverných informáciách, ktoré jej druhá strana oznámila, najmä o všetkých informáciách o vzťahoch so zákazníkmi a ich podrobnostiach, o ďalších dôležitých informáciách, ako sú plány, popisy služieb, špecifikácie produktov, výrobných postupov, a akýchkoľvek iných dôverných informáciách, ktoré jej boli poskytnuté alebo inak zverejnené druhou stranou v písomnej alebo inej forme, a najmä je priamo alebo nepriamo nevyužívat pri obchodných konaniach a / alebo na účely konkurenčné súťaže, a / alebo ich nie odovzdávať tretím stranám v obchodnom styku a / alebo na účely konkurenčné súťaže, a / alebo na ne inak priamo alebo nepriamo nie upozorniť tretie osoby, a to buď sám, alebo prostredníctvom tretích strán. 

9.2. Dohoda o zachovaní dôvernosti sa neuplatňuje, ak sú informácie verejne známe, boli už druhej strane známe vtedy, čo je získala, boli sprístupnené tretími stranami, bez toho aby došlo k porušeniu povinnosti dôvernosti druhú stranú, alebo ich uverejnenie je povinné podľa právnych predpisov, alebo súdnych príkazov, najmä rozsudkov. Strana, ktorá sa chce odvolávať týchto výnimiek, nesie v tomto smere dôkazné bremeno. 

9.3. Strany podriadi povinnosti zachovania dôvernosti v súlade s čl. A.9.1. a A.9.2. všetky osoby, ktorých služby využívajú na poskytovanie služieb, alebo ktoré inak prichádzajú do kontaktu s dôvernými informáciami podľa čl. A.9.1. 

 

10. Oddeliteľnosť

Ak je niektoré ustanovenie zmluvy, vrátane týchto Všeobecných podmienok, plne alebo čiastočne nevymáhateľné alebo neplatné podľa platných právnych predpisov, bude toto ustanovenie neúčinné iba v rozsahu takej neuplatniteľnosti alebo neplatnosti a zostávajúce ustanovenia zmluvy alebo Všeobecných podmienok sú aj naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti. Takéto nevymáhateľné alebo neplatné ustanovenia sa nahradia takým platným a vykonateľným ustanovením, ktoré strany v dobrej viere považujú za čo najpresnejšie prispôsobenie neplatného alebo nevynútiteľného ustanovení a dosiahnutie rovnakého alebo podobného ekonomického účinku. To isté platí v prípade, že sa objaví medzera (Lücke).

 

11. Úradné hodiny 

11.1. Úradné hodiny sú obvyklé pracovné hodiny (Pondelok - Piatok, 8.00 - 17.00) s výnimkou verejných sviatkov v mieste sídla spoločnosti KARDEX. 

 

12. Rozhodné právo a príslušnosť súdov

12.1. Tieto Všeobecné podmienky a celý právny vzťah medzi stranami podliehajú švajčiarskemu právu, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. 

12.2. Súdna príslušnosť patrí výlučne súdom v kantónu Zürich, Švajčiarsko. Spoločnosť KARDEX je však oprávnená žalovať zákazníka u akéhokoľvek iného príslušného súdu.

 

 

B. Osobitné ustanovenia o dodávkach

 

1. Dodávky

1.1. Predmetom zmlúv o dodávkach je dodanie systémov, strojov a / alebo softvérových produktov a individuálne customizovaného softvéru špecifikovaných v potvrdeniu objednávky odovzdanom zákazníkovi spoločnosťou KARDEX (každý jednotlivo alebo spoločne ďalej ako: "Výrobok") 

1.2. Garantované sú len tie vlastnosti, ktoré sú uvedené v potvrdení objednávky. Verejné vyhlásenia, promoakcie a reklamy negarantujú vlastnosti Výrobku. Zákazník nesie zodpovednosť za vyhodnotenie, či Výrobky sú vhodné alebo nie k ich plánovanému účelu. 

1.3. Všetky záruky kvality nad rámec tých, ktoré sú uvedené v potvrdení objednávky, musí byť písomne potvrdené spoločnosťou KARDEX. 

1.4. Spoločnosť KARDEX si vyhradzuje právo zmeniť dizajn a / alebo tvar Výrobku, a to za predpokladu, že výsledná kvalita Výrobku sa len mierne odchýlia oproti prijateľnému stavu a zmeny sú pre zákazníka rozumné alebo zákazníkom odsúhlasené.

 

2. Dodacia lehota

2.1. Dodacie lehoty sú nezáväzné, ak je spoločnosť KARDEX písomne neoznačila za záväzné. 

2.2. Dodacia lehota začína plynúť okamžikom odoslania potvrdenia objednávky, alebo obdržaním objednávky v prípade, že sa neodosiela potvrdenie objednávky, nie však pred obdržaním príslušnej zálohovej platby alebo zabezpečenia, ktoré majú byť zákazníkom poskytnuté. 

2.3. Ak dôjde k prijatie požiadaviek na zmeny uskutočnených zákazníkom, potom sa dodacia lehota a termíny dodania predlžujú a posúvajú najmenej o dobu, ktorá je potrebná pre splnenie požiadaviek na zmeny. 

2.4. Dodacia lehota a deň dodania sú dodržané, ak v tejto dobe Výrobky opustili továreň alebo bolo odoslané oznámenie o tom, že sú pripravené na odoslanie. V prípade inštalácie Výrobkov, je dodacia lehota dodržaná včasným odovzdaním alebo prevzatím inštalovaného Výrobku. Oneskorenie, ktoré je mimo kontroly spoločnosti KARDEX (napr. v dôsledku neschopnosti zákazníka zabezpečiť doplnkové služby, ako poskytnutie dokumentov, povolenia a / alebo vysvetlenia, ktoré majú byť zabezpečené zákazníkom, zaistenie vhodnej zdvíhacej plošiny, alebo otvorenie budovy a pod.) budú mať prinajmenšom za následok predĺženie dodacej lehoty minimálne o rovnakom čase. Spoločnosť KARDEX má právo účtovať si náklady vzniknuté v dôsledku takýchto oneskorení. 

2.5. Vyššia moc, štrajky, pozastavenie prevádzky a iné prekážky mimo kontroly spoločnosti KARDEX predĺži a posunú odsúhlasenú dodaciu lehotu a dátumu dodania maximálne o dobu trvania takej prekážky, v rozsahu v akom majú preukázateľný vplyv na dodanie Výrobkov alebo na služby s tým spojené. Toto sa vzťahuje aj na prípady, keď sa objavia prekážky brániace výkonu prác dodávateľom spoločnosti KARDEX. Spoločnosť KARDEX nenesie zodpovednosť za vyššie spomínané následky, ak nastanú behom už existujúceho meškania. Spoločnosť KARDEX je povinná bez meškania informovať zákazníka o začiatku a konci týchto prekážok. 

2.6. Ak sa odoslanie Výrobkov oneskorí na žiadosť zákazníka, budú mu po uplynutí jedného mesiaca od okamihu, keď spoločnosť KARDEX pošle oznámenie o tom, že tovar je pripravený na odoslanie, účtované následné náklady na uskladnenie. V prípade uskladnenia v továrni je spoločnosť KARDEX oprávnená účtovať poplatok za uskladnenie podľa bežných miestnych cien. Spoločnosť KARDEX má však právo po márnom uplynutí poskytnutej rozumné dodatočnej lehoty, použiť Výrobok iným spôsobom a dodať zákazníkovi podobný výrobok v novej dodacej lehote. 

2.7. Čiastočné dodávky sú dovolené.

 

3. Oneskorené dodanie

3.1. Zákazník má právo na náhradu škody spôsobenej neskorým dodaním v prípade, že vopred zašle písomné oznámenie o meškaní spoločnosti KARDEX a poskytne dôkazy o škode spôsobenej neskorom dodaním. Náhrady škody spôsobené neskorým dodaním sú v takomto prípade limitované do výšky 0,1% hodnoty plnenia za každý uplynulý týždeň oneskorenia, nanajvýš celkovo do výšky 5% hodnoty plnenia. Ďalšie nároky zákazníka z dôvodu oneskoreného dodania sú vylúčené; to neplatí v prípade úmyselného porušenia povinnosti či hrubej nedbalosti zo strany spoločnosti KARDEX. 

3.2. Zákazník môže odmietnuť dodávku a odstúpiť od zmluvy len v prípade, že po uplynutí dohodnutej dodacej lehoty, alebo dňa dodania (i) zákazník písomne poskytol spoločnosti KARDEX dvakrát dodatočnú lehotu na plnenie o rozumné dĺžke, najmenej však o dĺžke 10 dní, (ii) tieto dve dodatočné lehoty ubehli márne a (iii) zákazník bezodkladne po uplynutí druhej dodatočnej lehoty písomne oznámi, že odmieta dodávku alebo odstupuje od zmluvy. 

3.3. V rozsahu, ktorý povoľujú predpisy, sú všetky ďalšie nároky a práva zákazníka vzťahujúce sa k oneskoreniu, najmä na náhradu následné škody, vylúčené.

 

4. Miesto dodania; Prechod nebezpečenstva škody; Povinnosť kontroly 

4.1. Pokiaľ nie je stanovené inak, bude Výrobok dodaný "FCA KARDEX factory" (Incoterms 2010). 

4.2. Ak je dohodnutá inštalácia Produktu, bude Výrobok dodaný "DDP továreň zákazníka" (Incoterms 2010), ak nie je výslovne dohodnuté inak. V tomto prípade nebezpečenstvo škody prechádza na zákazníka najneskôr prísunom Produktu do priestorov zákazníka. 

4.3. Ak dôjde k oneskoreniu z dôvodu uvedeného v článku B.4.1. v dôsledku okolností, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti KARDEX, dochádza k prevodu užívacieho práva a nebezpečenstva škody na Výrobku na zákazníka v okamihu, kedy je tovar pripravený na odoslanie. 

4.4. V prípade uvedenom článku B.4.2. je zákazník povinný skontrolovať Výrobok, čo sa týka zjavných vád, ihneď po dodaní a pokial sa zistí poškodenie z dopravy, zákazník poskytne písomne a fotograficky zdokumentované oznámenie o poškodení tak, aby mohli byť splnené lehoty na nahlásenie poistných udalostí. 

 

5. Kontrola a prevzatie

5.1. Zákazník je povinný skontrolovať množstvo a kvalitu Výrobkov ihneď po dodaní. Akékoľvek chyby alebo nesprávne dodávky musia byť oznámené okamžite, najneskôr ale do 10 dní od prevzatia Výrobku (alebo od zistenia, ak ide o skrytú vadu), a to podrobne písomne a s  fotografickou dokumentáciou. Ak sa oznámenie podá neskoro, považuje sa dodávka za prevzatú a nie je možné uplatniť žiadnu záruku a nároky. 

5.2. Ak je dohodnutá inštalácia Výrobku, je zákazník povinný uskutočniť prehliadku a prevzatie Výrobku, akonáhle ho spoločnosť KARDEX informuje o tom, že Výrobok je pripravený na kontrolu. Chyby musí byť zaznamenané v písomnej správe (protokol o prevzatí zo strany zákazníka). Ihneď po schvaľovacej kontrole musí zákazník zaslať spoločnosti KARDEX kópiu protokolu o prevzatí a podrobné písomné hlásenie o všetkých chybách. Pokiaľ zákazník nesplní povinnosť vzniesť reklamáciu, nemôže uplatniť záruku a nároky z vád. 

5.3. Ak dôjde k oneskoreniu prevzatia z dôvodu, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti KARDEX, považuje sa Výrobok za prevzatý 14 dní po obdržaní Výrobku alebo oznámenia o pripravenosti Výrobku na kontrolu v prípade, kedy je dohodnutá inštalácia Výrobku. Výrobok sa ďalej považuje za prevzatý, ak už ho zákazník produktívne využíva. 

5.4 Ak pri preberacej kontrole Výrobok vykazuje iba menšie vady, nemôže ho zákazník odmietnuť prevziať. V takom prípade sa Výrobok považuje za prevzatý. 

5.5 Po prevzatí už spoločnosť KARDEX nenesie zodpovednosť za žiadne vady, ktoré mohli byť zistené pri bežnej kontrole a neboli zákazníkom zaznamenané do protokolu o prevzatí.

 

6. Záruka

6.1. KARDEX zaručuje dodávku Výrobkov bez vád. Výrobky sa považujú za chybné, ak (i) sú preukázateľne postihnuté vadami v čase prechodu nebezpečenstva škody, ktoré zrušia alebo významne zníži ich hodnotu alebo (ii) nie sú splnené zaručené vlastnosti. 

6.2. V prípade porušenia záruky spoločností KARDEX má KARDEX právo a povinnosť odstrániť vadu (Nachbesserung) v primeranej lehote. Ak sa prvý pokus spoločnosti KARDEX o odstránenie vady nepovedie alebo ak KARDEX nevykoná žiadnu akciu, musí zákazník poskytnúť spoločnosti KARDEX druhú primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak je druhý pokus o nápravu neúspešný, alebo ak KARDEX spôsobí, aby táto druhá primeraná lehota vypršala, bez toho, aby podnikla akúkoľvek akciu, KARDEX na základe vlastného uváženia ponúkne zákazníkovi náhradnú dodávku alebo opravu bez poplatku. 

6.3. Spoločnosť KARDEX je povinná znášať všetky náklady potrebné na náprave, oprave alebo výmene chybného Výrobku, najmä náklady na dopravu, prácu a materiály, ak sa tieto náklady nezvýši v dôsledku skutočnosti, že produkt bol presunutý na miesto iné ako dohodnuté miesto dodania. 

6.4. Ak náhrada, náhradná dodávka alebo oprava nakoniec zlyhá, môže zákazník požadovať zníženie ceny (Minderung). Iba v prípade, že Výrobok má fyzické vady, ktoré ho robia nevhodným na určený účel, môže zákazník alternatívne zrušiť zmluvu (Wandelung). 

6.5. Ak spoločnosť KARDEX zaručuje určitú úroveň výkonu (priepustnosť) alebo špecifikovanú dostupnosť zariadení a v okamihu prijatia zo strany zákazníka nedostatok vzhľadom na garantovaný výkon alebo dostupnosť nie je vyšší ako 15%, zákazník, v rozsahu povolenom zákonom, nemá právo odstúpiť od zmluvy, požiadať o náhradu dodávok alebo požadovať náhradu škody. Ako nápravu KARDEX svojim vlastným výberom ponúkne zákazníkovi buď opravu, alebo zníženie ceny. 

6.6. Ak (a) KARDEX zaručuje určitú úroveň výkonu (priepustnosti) alebo dostupnosti zariadenia, (b) zákazník následne zmení špecifikáciu zariadenia alebo urobí ďalšie objednávky a (c) toto zníži výkon alebo dostupnosť, zaručené hodnoty sa považujú za upravené spôsobom tomu zodpovedajúcemu. 

6.7. Práva zákazníka zo záruky v prípadoch, keď Výrobky nie sú v súlade so zmluvou, sa premlčujú po uplynutí 12 mesiacov od dátumu dodania zákazníkovi. 

6.8. Záručné nároky vyprší predčasne, ak pokusy o opravu alebo úpravu vykonáva necvičený alebo neoverený personál zákazníka alebo neškolená alebo neoverená tretia osoba, ak je Výrobok prevádzkovaný alebo udržovaný nevhodne alebo v rozpore s pokynmi výrobcu alebo ak je Výrobok presunutý zákazníkom na iné miesto bez zapojenia spoločnosti KARDEX.

 

7. Ceny a platobné podmienky 

7.1. Ak dôjde k zmene zákonných či regulačných požiadaviek týkajúcich sa Výrobku po uzavretí zmluvy, a tým sa pre spoločnosť KARDEX značne sťaží dodanie Výrobkov v súlade so zmluvou, je spoločnosť KARDEX oprávnená primerane zvýšiť cenu plnenia. V prípade potreby bude odsúhlasená dodacia lehota predĺžená o čas oneskorenia, ku ktorému dochádza v dôsledku zmeny. 

7.2. Na rozdiel od článku A.4.2. je nákupná cena splatná nasledujúcim spôsobom: ak sa spoločnosť KARDEX zaviazala vykonať inštaláciu Výrobku, je 50% splatných po doručení objednávky, 40% po dodaní (alebo najneskôr 30 dní od odoslania správy o dodaní) a 10% do 30 dní po prevzatí. Ak sa spoločnosť KARDEX nezaviazala Výrobok inštalovať, je celková nákupná cena splatná 30 dní po dodaní a vystavenie faktúry, a to bez odpočtov. Zálohové a vopred platené platby sú splatné do 10 dní od dátumu vystavenia faktúry, a to bez odpočtov. 

7.3 Ak je nákupná cena uvedená v inej mene ako euro, môže spoločnosť KARDEX zákazníkovi účtovať akejkoľvek menovej účinky, ktoré nastanú medzi potvrdením objednávky a vystavením konečnej faktúry. 

 

8. Výhrada vlastníctva 

8.1. Spoločnosť KARDEX si vyhradzuje vlastníctvo predaného Výrobku do doby, než bude kúpna cena plne uhradená. 

8.2. Ak je to potrebné alebo možné, má spoločnosť KARDEX právo na výhradu vlastníctva registrovaného na príslušnom registračnom úrade, bez toho aby bola treba účasť zákazníka. 

8.3. Zákazník je povinný urobiť všetky kroky potrebné na ochranu vlastníctva spoločnosti KARDEX. V prípade zástavy alebo iné formy zásahu do vlastníckych práv firmy KARDEX musí zákazník firmu KARDEX ihneď informovať. Do doby uhradenia celkovej kúpnej ceny nesmie zákazník zastaviť, prenajať, predať ani inak poskytnúť Výrobok tretej strane.

 

9. Náhradné diely; Použité diely; Záväzok údržby

9.1. KARDEX poskytuje zákazníkovi záruku použiteľnosti neelektronických náhradných a použitých dielov ( "Diely") po dobu 10 rokov a elektronických Dielov po dobu 6 rokov, počnúc okamihom dodania Zariadenia. 

9.2. Čo sa týka softvéru, záväzok údržby spoločnosti KARDEX je predmetom zmluvy o údržbe uzatvorenej medzi spoločnosťou KARDEX a zákazníkom.

 

10. Technická podpora zo strany zákazníka

10.1 Ak je dohodnutá inštalácia Výrobku, je zákazník povinný poskytnúť technickú podporu na svoje vlastné náklady. Tá zahŕňa najmä: 

a) Všetky potrebné podliatie a ukotvenie oceľového rámu a položenie podkladové podlahy (opatrené vyrovnávacím náterom) po inštalácii. Zákazník musí zabezpečiť, aby bol povrch na novom pracovisku, kde sa bude Výrobok inštalovať, dobre zametaný a uprataný. 

b) Poskytnutie, a v rozsahu požadovanom spoločností KARDEX v konkrétnom prípade tiež prevádzkovanie a údržba nevyhnutného vybavenia a ťažkého náradia (napr. zdvíhacie plošiny) podľa dohody so spoločnosťou KARDEX, a ďalej potrebné pomocné prostriedky a materiály (napr. výstuže, kliny, mazivá, palivo atď.). 

c) Zaistenie vykurovania, osvetlenia, dodávok energií, vody, vrátane potrebných prípojok. 

d) Poskytnutie vhodných miestností pre personál zabezpečených proti vlámaniu a vybavených vykurovaním, osvetlením, sociálným zariadením, hygienickým zázemím a prostriedky prvej pomoci pracovníkom vykonávajúcich inštaláciu. 

e) Doprava inštalačných dielov na miesto inštalácie, zabezpečenie miesta inštalácie a inštalačných materiálov pred všemožnými škodlivými účinkami, upratovanie miesta inštalácie. 

f) Zabezpečenie materiálu a výkon prác nevyhnutných pre prvotné nastavenie Výrobku a prevedenie testovania spôsobom uvedeným v zmluve. 

g) Zabezpečenie dostatočnej nosnosti podlahy v mieste inštalácie a odolného, na všetkých stranách zarovnaného povrchu a vodorovného povrchu, na ktorom prebehne inštalácia. 

h) Pred začatím inštalácie zabezpečiť v súlade s príslušnými predpismi v mieste inštalácie požadovanú dodávku energií, internetové pripojenie a dátové pripojenie podľa špecifikácií spoločnosti KARDEX. 

i) Zabezpečenie takých konštrukčných podmienok, ktoré umožnia správnu a bezproblémovú inštaláciu (napr. posun ventilačného potrubia, líšt svietidiel, vodovodných trubiek, ak by mohli stáť v ceste inštalácii Výrobku). 

10.2 Technická pomoc poskytnutá zákazníkom musí zabezpečiť, aby práce súvisiace s poskytnutím služieb mohli začať po príchode technika spoločnosti KARDEX a bez oneskorenia mohli byť vykonávané až do prevzatia Výrobku zákazníkom. Technik by mal mať možnosť pracovať optimálnym tempom do dobe medzi 7:00 a 18:00 hod. Ak sú k inštalácii potrebné špeciálne plány alebo pokyny, spoločnosti KARDEX je poskytne zákazník dotatečně s predstihom . 

10.3 V prípade potreby poskytne zákazník svojim personálom technikovi spoločnosti KARDEX na mieste všetku možnú pomoc. Toto sa vzťahuje hlavne na situácie, keď nemožno dosť dobre očakávať, že určitú pracovnú činnosť dokáže bezpečným spôsobom vykonať jediná osoba, alebo situácie, kedy ju nedokáže vykonať bezpečne. Spoločnosti KARDEX nemôže byť táto asistencia naúčtovaná. Zákazník potvrdí práce, ktoré vykoná technik spoločnosti KARDEX, podpisom protokolu o prácu technika. 

10.4 Pokiaľ zákazník nesplní svoje povinnosti, je spoločnosť KARDEX oprávnená, ale nie povinná, vykonať práce, ktoré mal zákazník vykonať namiesto zákazníka, a to na náklady zákazníka, alebo ich nechať vykonať treťou stranou. V rozsahu v akom zákazník neplní svoje povinnosti, nemožno oneskorenie pripisovať spoločnosti KARDEX, a to po celú dobu, kedy tak nerobia.

 

C. U stanovenie o službách životného cyklu

Podmienky pre služby životného cyklu sú uvedené v troch hlavných častiach. Časť C1 obsahuje všeobecné definície, časť C2 opisuje podmienky jednotlivých služieb a časť C3 uvádza podmienky servisných zmlúv.

 

 

C1: Všeobecné definície

 

1. Objednávky jednotlivých služieb

1.1. Predmetom objednávok jednotlivých služieb je poskytovanie jednotlivých služieb, ako sú opravy, inštalácia a uvedenie do prevádzky bez dodávky systému, premiestnenie systému, údržba, modifikácie, modernizácie a upgrade akéhokoľvek výrobku dodaného podľa časti B (ďalej len jednotlivo alebo spoločne ako "Individuálna Služba" alebo "Individuálna Objednávka"). 

1.2. Rozsah služieb je stanovený v následných ustanoveniach a v potvrdení objednávky, ktoré špecifikujú (a) služby, ktoré majú byť poskytnuté, (b) systém, stroj a / alebo softvér (ďalej len jednotlivo alebo spoločne ako "Výrobok (y)" alebo "Produkt (y)" ), Pre ktoré majú byť poskytované služby, (c) miesto dodania a dodacie lehoty a (d) odmena za tieto služby.

 

2. Servisná zmluva

2.1. Predmetom servisnej zmluvy je vykonávanie údržby, opravy alebo iných služieb ( "Údržba" albo "Služba (y)") na Výrobkoch po dobu niekoľkých rokov. 

2.2. Rozsah služieb je stanovený v servisnej zmluve, v ktorej sú špecifikované (a) zvolený balík služieb (BASE, FLEX alebo FULL Care), (b) Výrobky, pre ktoré je Údržba poskytovaná, a (c) odmena splatná ako ročný poplatok.

 

3. Doba odozvy

"Doba odozvy Helpdesku" je definovaná ako čas od okamihu, keď ústredňa KARDEX Central Call Desk ( "CCD") dostala hlásenie poruchy od zákazníka, do okamihu, kedy začína Vzdálená Podpora KARDEX alebo telefonická služba. 

"Doba odozvy OnSite" je definovaná ako čas od okamihu, keď CCD obdržala hlásenie poruchy od zákazníka do príchodu servisného technika na miesto. Iba reakčná doba v bežných úradných hodinách je relevantná, prípadne s pokračovaním v budúcom pracovnom dni. Časy mimo bežné úradné hodiny nebudú zohľadnené pri výpočte doby odozvy, pokiaľ nie je v príslušnej servisnej zmluve dohodnutá rozšírená "podpora Onsite & Helpdesk". Spoločnosť KARDEX zaručuje zákazníkovi, že splní dobu odozvy, ako je popísano v servisnej zmluve.

 

4. Hlásenie porúch

4.1. Všetky poruchy musí byť hlásené spoločnosti KARDEX telefonicky, online alebo pomocou tlačidla Požiadavka Vzdálenej Podpory (Remote Help Request), tak aby záznam a klasifikáciu poruchy bolo možno vykonať v rámci Doby odozvy Helpdesku a tak, aby bolo možné bezodkladne začať potrebné opatrenia. 

4.2. Odstránenie poruchy sa vykonáva telefonickú podporou, Vzdialenou Podporou (ak je dojednaná) alebo povolaním technika na miesto. Voľba vhodných opatrení je podľa vlastného uváženia spoločnosti KARDEX. 

4.3. Pokiaľ zákazník predkladá hlásenia o poruchách mimo zmluvne dohodnutú dobu podpory OnSite & HelpDesk, KARDEX nie je povinný začať servisný zásah, ako je napríklad telefonická podpora, Vzdialená Podpora alebo zásah na mieste. Pokiaľ je ovšem zásah na mieste vykonaný, bude zákazníkovi účtovaný dvojnásobok príslušnej hodinovej sadzby služby zákazníkom KARDEX. 

4.4. Spoločnosť KARDEX je povinná vyšetriť poruchu iba vtedy, ak bola zákazníkom riadne ohlásená, a ak je porucha v mieste klienta reprodukovateľná alebo môže byť preukázaná strojovo generovanými výstupy. 

4.5. Pri poruche softvéru platia zvláštne podmienky. Porucha softvéru je prítomná len v prípade, že použitie základných funkcií softvéru je nemožné alebo vážne narušené a / alebo 

• softvér produkuje nesprávne výsledky, ktoré sa nemôžu pripísať chybám obsluhy zákazníkom; alebo 

• dochádza k nekontrolovanému prerušeniu behu softvéru, ktoré nie je spôsobené programovým rozhraním; alebo 

• používanie softvéru je vážne narušené alebo iným spôsobom bránené v rozpore so správnou funkčnosťou. 

4.6. Porucha softvéru nie je prítomná v prípade problémov, ktorých príčinu nemožno pripísať softvéru dodávanému spoločnosťou KARDEX, ale skôr softvéru iných výrobcov, hardvéru či operačného systému zákazníka, databázy alebo chyby pri parametrizácii na strane zákazníka.

 

5. Načasovanie / Dohoda o dátach

5.1. Ak zákazník zruší alebo odloží služobné zásah menej ako 48 hodín pred začatím zásahu, je zákazník povinný uhradiť s týmto spojené náklady podľa obvyklých sadzieb spoločnosti KARDEX. 

5.2. Spoločnosť KARDEX je oprávnená fakturovať náklady na zbytočnú cestu na miesto zákazníka alebo čakacie doby na mieste dlhšie ako 30 minút, samotatně podľa obvyklých hodinových sadzieb zákazníckej podpory spoločnosti KARDEX platných v čase plánovanho zásahu.

 

6. Zodpovednosť

6.1. V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť KARDEX nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím Výrobkov, poruchami telefonického alebo elektronického prenosu, nesprávnym vykonaním pokynov podpory zo strany zákazníka, pokusy o opravy vykonávané samotným zákazníkom alebo tretími osobami, nedostatkom náhradných dielov na mieste, neškoleným alebo neoprávneným personálem zákazníka alebo tretej strany, alebo oneskorením v prístupe servisného technika z dôvodu účasti na iném servisném zásahu. Spoločnosť KARDEX nebude zodpovedná ani za následky akejkoľvek straty dát. 

6.2. V rozsahu povolenom zákonom je vylúčená akákoľvek zodpovednosť za výrobky a tovar skladované ve Výrobkoch.

 

C2: Individuálne Služby

1. individuálne Služby obsahujú nasledujúce služby

1.1. Inštalácia a uvedenie do prevádzky pre novo inštalované a / alebo znovuvybudované Výrobky kvalifikovanými techniky. Môže zahŕňať školenie na obsluhu a údržbu personálu zákazníka. 

1.2. Zásah podpory na mieste pre opravy a opätovné uvedenie do prevádzky po prerušeniu alebo strate produktivity. Služby na mieste zahŕňajú poskytovanie práce kvalifikovanými technikmi, materiály, ako sú náhradné diely, použité diely a spotrebný tovar, cestovné náklady a poplatky za denné náhrady, ako aj dodatočné poplatky za povolania mimo úradné hodiny. 

1.3. Vzdialená Podpora alebo zásahy telefonnické podpory sú navrhnuté tak, aby umožnili zákazníkovi vrátiť systém do normálnej prevádzky za krátku dobu, a tým predĺžiť prevádzkovú dobu. Nepretržité sledovanie pomocou Vzdialenej Podpory môže dokonca zabrániť prestojom. 

1.4. Služba přemístění (Relocation Service) spoločnosti KARDEX ponúka zákazníkom premiestnenie a presun výrobkov vyrábaných spoločnosťou KARDEX, a to buď na rovnakom alebo na inom mieste, na domácom území alebo v zahraničí ("Služba Premiestnenia" alebo "Relocation Service"). Služba Premiestnenia zahŕňa demontáž Výrobku na starom mieste, prepravu komponentov zo starého do nového miesta (pokiaľ je to dohodnuté), priebežné uskladnenie komponentov (pokiaľ je to dohodnuté), inštalácia na novom mieste a uvedenie Výrobku do prevádzky. Služba Premiestnenia neobsahuje opravu chýb a výmenu opotrebených častí, ktoré vyžadujú samostatnú objednávku so zvláštnym poplatkom, ktorý má byť uhradený nezávisle na premiestnenie. Ak sa nové miesto nachádza v inej krajine než v starej lokalite, je zákazník povinný vykonať všetky potrebné opatrenia na prepravu do inej krajiny a tiež prevádzku v inej krajine. Zákazník znáša všetky náklady, ktoré vzniknú v tejto súvislosti (nutná zmena Výrobku, colné poplatky, zúčtovacie poplatky atď.). Nevyhnutné úpravy Výrobku vyžadujú samostatnú objednávku Individuálnych Služieb (za osobitný poplatok). Zákazník je povinný odstrániť všetok obsah (tovar v úložisku) z Výrobku, než môže dôjsť k premiestneniu. 

1.5. Školiace služby (Training) sú navrhnuté tak, aby umožňovali personálu zákazníka prevádzkovať systém podľa jeho zamýšľaného použitia, zvyšovať dodržiavanie bezpečných pracovných metód a pozitívne ovplyvňovať celkovú dostupnosť a výkon systému. 

1.6. Testy údržby a bezpečnosti (Maintenance and Safety Tests) sú určené na udržanie spoľahlivosti systému, zabránenie neočakávaným prerušením, pravidelné a odborné testovanie bezpečnostných zariadení a skrátenie predčasné straty hodnoty systému. 

1.7. Modifikačné služby (Modification) sú určené na prispôsobenie systému zmenám vyplývajúcim z podnikovej činnosti zákazníka v mechanike a softvéru, aby sa zabezpečilo, že spĺňa zmenené prevádzkové požiadavky. 

1.8. Služba upgrade a modernizácie (Upgrade and Retrofit) je určená na to, aby systém bol v súlade s najnovšími technológiami, pokiaľ ide o mechaniku a softvér. 

1.9. Služba dodanie náhradných dielov (Spare Part Delivery Service) je určená k tomu, aby zákazník mohol kúpiť jednotlivé súčasti, ktoré sa majú inštalovať do zákazníckych systémov alebo náhradné diely, so starostlivo vybraným sortimentom súčastí, ktoré sú uložené v priestoroch zákazníka, aby bola zabezpečená ich dostupnosť v prípade on-site zásahu.

 

2. Používanie tretích strán - subdodávateľov

Aby KARDEX mohol plniť svoje povinnosti v rámci Individuálnych Služieb, môže využiť služby tretích strán. KARDEX nie je povinný vykonávať Individuálne Služby osobne. Ak KARDEX využíva tretia stranu, KARDEX zaistí prostredníctvom vhodných zmluvných dohôd s touto stranou, že tretia strana splní povinnosti spoločnosti KARDEX v rámci Individuálne Služby.

 

3. Neoprávnený zásah v systémoch Kardex

Zákazník je povinný informovať KARDEX pred začatím práce na akejkoľvek externej alebo vnútornej práci alebo obnove dielu vykonaných na Výrobku zákazníkom alebo tretími stranami, pričom KARDEX je oprávnený požiadať o dôkladnú a overiteľnú kontrolu takto zmeneného alebo obnoveného Výrobku alebo odmietnuť vykonať Individuálne Služby.

 

4. Technická podpora zákazníka

Zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti KARDEX technickú podporu na prevedenie Individuálne Služby na vlastné náklady. Článok B.10. sa použije obdobne v prípade objednávky inštalácie alebo premiestnenia.

 

5. Prevzatie

5.1. Akonáhle KARDEX oznámi zákazníkovi dokončenie Individuálne Služby, zákazník musí vykonať preberaciu kontrolu vykonaných služieb a / alebo dodaných produktov. Výsledky takejto kontroly vrátane podrobnej správy o akýchkoľvek vadách musí byť zaznamenané písomne v protokole o prevzatiu zákazníkom, ktorého podpísaná kópia musí byť okamžite odovzdaná / zaslaná spoločnosti KARDEX. Pokiaľ zákazník nesplní túto povinnosť oznámiť vady, stratí príslušné záručné nároky. 

5.2. Ak je prevzatie odložené z dôvodov mimo kontrolu spoločnosti KARDEX, považujú sa Výrobky za akceptované 14 dní po oznámení o ukončení spoločností KARDEX. Spoločnosť KARDEX je oprávnená fakturovať náklady vzniknuté z týchto oneskorení. 

5.3. Ak sa pri prevzatiu objavujú len malé vady, zákazník nesmie odmietnuť prevzatie. V takom prípade sa Individuálne Služby považujú za prevzaté. 

5.4. Po prevzatiu KARDEX už nie je zodpovedný za vady, ktoré by mohli byť zistené pri bežných prehliadkach a ktoré nie sú uvedené v protokole o prevzatí zákazníkom . 

 

6. Záruka

6.1. Spoločnosť KARDEX zaručuje bezchybné poskytovanie služieb v súlade s právnymi predpismi, príslušnými normami a smernicami a uznávanými technickými pravidlami. 

6.2. V prípade porušenia záruky spoločností KARDEX má KARDEX právo a povinnosť odstrániť vadu (Nachbesserung) v primeranej lehote. Ak sa prvý pokus o odstránenie vady spoločnosti KARDEX zlyhá, alebo ak KARDEX nepodnikne žiadne opatrenia, musí zákazník poskytnúť spoločnosti KARDEX druhú primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak je druhý pokus o nápravu neúspešný, alebo ak KARDEX dovolí, aby táto druhá primeraná lehota skončila bez podniknutia akýchkoľvek krokov, je zákazník oprávnený požadovať zníženie ceny (Minderung). Zákazník je tiež oprávnený požadovať zníženie ceny ak KARDEX od počiatku závažne a s konečnou platnosťou odmietne vykonať opravu. Zákazník však môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak služby vykonané spoločnosťou KARDEX opakovane vykazujú vážne chyby a KARDEX opakovane neodstráni porušenie záruky v súlade s týmto ustanovením. 

6.3. Záručné práva zákazníka vyprší 6 mesiacov po prevzatiu. 

6.4. Záruka je zrušená v prípade: (a) nesprávneho alebo neúmyselného použitia, (b) chybnej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky zo strany zákazníka alebo tretej strany, (c) zmeny, údržby, opravy alebo premiestnenia Výrobku zákazníkom alebo treťou osobou, (d) nadmerného opotrebenia kvôli okolnostiam pod kontrolou zákazníka, (e) nesprávneho prevádzkovania či nedbalej údržby Výrobku, (f) použitia nevhodných prevádzkových kvapalín alebo náhradných materiálov, (g) vadnej konštrukcie alebo nevhodnej pôdy v priestoroch zákazníka, (h) chemických alebo elektronických účinkov, ak nie sú spôsobené pochybením spoločnosti KARDEX, (i) nepravdivých oznámení zákazníka alebo jeho poradcov o prevádzkových a technických podmienkach použitia týchto Výrobků a (j) vyššej moci, ako sú prírodné katastrofy, vojnové činy alebo teroristické činy.

 

7. Odmena

7.1. Odmena za Individuálne Služby bude účtovaná na základe časového a hmotného základu podľa aktuálneho cenníka spoločnosti KARDEX, pokiaľ nebol výslovne dohodnutý paušálny poplatok. 

7.2. Spoločnosť KARDEX má právo účtovať zákazníkovi všetky náklady na zbytočné cestovanie k zákazníkovi alebo ak nemohla byť vykonaná Individuálna Služba z dôvodov, za ktoré je zákazník zodpovedný. 

7.3. Všetky čakacie doby spôsobené nedostatočnou podporou zákazníka môžu byť zákazníkovi spoločností KARDEX účtované.

 

C3: Osobitné ustanovenia pre servisné zmluvy

 

1. Balíčky služieb

1.1. Služby poskytované spoločnosťou KARDEX v súvislosti so servisnými zmluvami sú určené popismi produktov a slúžieb v servisnej zmluve, technickými požiadavkami, stanovenými intervaly údržby, ako i definovanými upgrady softvéru, servisnými verziami a aktualizáciami softvéru. Takéto služby môžu zahŕňať všetky produkty dodané podľa Časti B 

1.2. Všeobecne, KARDEX bude vykonávať udržiavacie práce počas bežných úradných hodín. Chce-li mať prístup k službám mimo bežné úradné hodiny, môže zákazník zvoliť balíky služieb "FLEX Care" alebo "FULL Care", ktoré je nutné objednať zvlášť. 

1.3. Bez toho, aby bola dotknutá záruka na základe zmlúv o dodávkach, KARDEX neposkytuje žiadnu záruku, že Výrobok zostane bez závad a / alebo bude fungovať bez prerušenia po dobu platnosti servisnej zmluvy. Záruka na služby poskytované spoločnosťou KARDEX je upravená v čl. C3.4. 

1.4. zahrnutie Výrobku pod servisnú zmluvu vyžaduje, aby Výrobok a jeho komponenty boli v technicky dokonalom stave a že zákazník získal právo používať aktuálnu verziu softvéru. Výrobky, pri ktorých záruka začínajúca dodávkou už uplynula, budú zahrnuté do servisnej zmluvy len potom, čo boli podrobené inšpekcii spoločnosti KARDEX. Náklady na inšpekciu a všetky výdavky vzniknuté pri uvedení Výrobku späť do riadneho stavu hradí zákazník podľa platných sadzieb a cenníkov. 

1.5. Portál vzdialenej podpory KARDEX ("Vzdialená Podpora KARDEX") umožňuje monitorovanie stavu produktu vyhodnotením technických dát z riadicí jednotky. Všetky osobné údaje a údaje týkajúce sa zákazníka vymieňané v súvislosti so službami budú použité výhradne pre účely definované v týchto podmienkach použitia. Pripojenie k Vzdialenej Podpore KARDEX nezaručuje, že nefunkčnosti môžu byť diagnostikované alebo odstránené Vzdialenou Podporou KARDEX. Ak nemôže byť závada vyriešená pomocou Vzdialenej Podpory KARDEX, KARDEX zašle k príslušnému výrobku servisného technika, aby odstránil poruchu, a samostatne bude účtovať svoje služby podľa príslušných sadzieb a cenníkov.

 

2. Povinnosti zákazníka

2.1. Zákazník udržuje a používa Výrobok v súlade s prevádzkovými odporúčaniami spoločnosti KARDEX. Zákazník umožní spoločnosti KARDEX na náklady zákazníka odstrániť poruchy spôsobené nesprávnou prevádzkou. 

2.2. Poruchy musí byť hlásené výhradne zákazníkom autorizovanou osobou, ktorá bola poverená prevádzkou stroja v súlade s prevádzkovou príručkou spoločnosti KARDEX, a to servisnému technikovi spoločnosti KARDEX v službe. Hlásenie poruchy musí byť prevedené z umiestnenia príslušného Výrobku pomocou vhodného komunikačného prostriedku s uvedením špecifikácie Výrobku, modelu a sériového alebo licenčného čísla a čo najlepšieho popisu poruchy. Zverejnenie kontaktných údajov spoločnosti KARDEX alebo prístupových kódov priestorov tretím stranám je výslovne zakázané v záujme jednoduchého prístupu. Zákazník je povinný udržiavať svoje technické vybavenie k dispozícii takým spôsobom, že je možná podpora spoločnosti KARDEX prostredníctvom telefónu alebo Vzdialenej Podpory KARDEX. Náklady na pripojenie hradí zákazník. 

2.3. Uzatvorením zmluvy o Vzdialenej Podpore KARDEX sa zákazník zaväzuje poskytnúť funkčné zariadenie na prenos dát (vzdialené pripojenie pre Vzdialenou Podporu KARDEX), dostatočne chránené pred neoprávneným prístupom tretej strany, aby umožnil spoločnosti KARDEX primeraný prístup do systému zákazníka pre úlohy podpory. Ako predpoklad pre to musí zákazník poskytnúť spoločnosti KARDEX požadované oprávnenie. Vzdialená podpora sa vykonáva pomocou vhodnej samostatnej softvérovej aplikácie pre vzdialenú správu, ako je napríklad aplikácia Vzdialenej Podpory KARDEX alebo vo výnimočných prípadoch TeamViewer. Všetky vzniknuté náklady na prenos dát a všetky ďalšie náklady vyplývajúce zo vzdialenej služby nesie zákazník. Ďalšie podrobnosti o tejto skutočnosti môžu byť uvedené v zmluve o podpore. Pokiaľ zákazník nemá k dispozícii zariadenie na prenos dát, ako je definované vyššie, zákazník nahradí spoločnosti KARDEX vzniknuté zvýšené náklady. Spoločnosť KARDEX je oslobodená od povinnosti vykonať službu na diaľku, ak z dôvodov, za ktoré spoločnosť KARDEX nie je zodpovedná, nemôže byť zo systému vytvorené žiadne spojenie. 

2.4 V prípade požiadavku zákazník posytne na mieste servisnému technikovi spoločnosti KARDEX podporu svojim vlastným personálom podľa svojich najlepších možností a v primeranej miere; to platí najmä v prípade, že práca, ktorá má byť vykonaná, presahuje to, o čom sa dá rozumne predpokladať, že jedna osoba vykoná alebo môže bezpečne vykonať. Voči spoločnosti KARDEX neexistuje nárok na náhradu z  tohto dôvodu. Zákazník podpíše vykonanú prácu servisného technika spoločnosti KARDEX na pracovnom protokolu technika ako základ pre fakturáciu. 

2.5. Zákazník musí zabezpečiť, aby boli Výrobky v dohodnutom časovom intervale k dispozícii výhradne servisnému technikovi spoločnosti KARDEX, a v uvedenej dobe je bolo možné vypnúť. 

2.6. Počas trvania servisnej zmluvy je zákazník povinný všetku údržbu a opravy Výrobkov vykonať výhradne spoločnosťou KARDEX alebo autorizovaným subdodávateľem spoločnosti KARDEX. Kde je to možné, informuje zákazník spoločnosť KARDEX o akýchkoľvek predchádzajúcich prácach na samotných výrobkoch alebo výmenách dielov vykonaných samotným zákazníkom alebo tretími stranami pred začatím práce. V takýchto prípadoch je KARDEX oprávnený požadovať dôkladnú kontrolu dotknutých výrobkov alebo inak odmietnuť vykonanie služby. 

2.7. Zákazník nezmení umiestnenie produktu bez predchádzajúceho písomného oznámenia spoločnosti KARDEX. Na požiadanie a na náklady zákazníka vykonáva KARDEX alebo dohliada na premiestnenie. Ak nie je premiestnenie vykonávané alebo dohliadané spoločností KARDEX, budú služby KARDEX v rámci servisnej zmluvy v priebehu premiestnenia pozastavené a spoločnosť KARDEX vykoná systémový audit, aby zabezpečil správnu a bezpečnú funkčnosť výrobkov pred opätovným začatím služieb. Takýto systémový audit bude účtovaný zvlášť podľa platných sadzieb a cenníkov. Akékoľvek nápravy škody spôsobené nevhodným premiestnením nebudú zahrnuté v balíčkoch služieb. 

2.8. Zákazník sa zaväzuje, že v prípade problému údržby aktívne sprevádza a podporuje spoločnosť KARDEX v diagnostike a odstraňovaní porúch vykonaných v kontexte Vzdialenej Podpory KARDEX. Zákazník oznamuje spoločnosti KARDEX písomne kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sú vzdelávaní spoločnosťou KARDEX ako kontaktné osoby poverené vykonávaním a prijímaním všetkých opatrení a rozhodnutí za zákazníka, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s bežným užívaním. Kontaktná osoba zostáva pri Výrobku v priebehu celého procesu vzdialeneho servisu, pripravená k zásahu, kde je to vhodné, napr. prevedením núdzového vypnutia. Zákazník je výhradne zodpovedný za prijatie potrebných bezpečnostných opatrení, aby nedochádzalo k ohrozeniu osôb a majetku počas údržby. 

2.9. Zamestnanci zákazníka vyžadujú heslo pre použitie Vzdálenej Podpory KARDEX. Každá osoba, ktorá sa legitimizuje prostredníctvom hesla, sa považuje za oprávnenú voči spoločnosti KARDEX a všetky vstupy a pokyny založené na formálne bezchybnej legitimizácii budú pripisované zákazníkovi.

 

3. Odmena za servisné zmluvy

3.1. Za služby uvedené v servisnej zmluve sa účtuje ročný poplatok, ktorého výška závisí od vybraných balíčkov služieb (BASE, FLEX alebo FULL Care). 

3.2. Prvý ročný poplatok je fakturovaný pri podpise servisnej zmluvy a potom pred začiatkom každého zmluvného roka. 

3.3. KARDEX si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť ročný poplatok. Ak je zvýšenie vyšší ako 5% dohodnutého ročného poplatku, má zákazník mimoriadne právo na výpoveď z tohto dôvodu. Zákazník potom môže zmluvu vypovedať predčasne, do jedného mesiaca od doručenia faktúry so zvýšeným ročným poplatkom, aby vstúpila v účinnosť pre prvý zmluvný rok, na ktorý sa vzťahuje zvýšený ročný poplatok. 

3.4. Spoločnosť KARDEX je oprávnená účtovať zákazníkovi za zbytočné cestovanie do miesta, kde sa zákazník nachádza, alebo ak službu alebo časť služby nemožno vykonať na mieste, ak je zákazník zodpovedný za prekážku. Ak sa zákazník v súlade so servisnou zmluvou zaviazal uchovať určité diely na sklade alebo ak zákazník nedokázal objednať od spoločnosti KARDEX súčasti nevyhnutné pre službu podľa špecifikácie spoločnosti KARDEX, môže byť zákazníkovi účtovaný poplatok za akúkoľvek čakaciu dobu spôsobenú tým, že požadované servisné diely nie sú k dispozícii na mieste. 

3.5. Dodatočné kontroly po oprave výrobkov alebo nahradenie chýbajúcich technických dokumentov alebo servisných knižiek nie sú zahrnuté do ročného poplatku a budú fakturované zvlášť za hodinové sadzby zákaznícke služby spoločnosti KARDEX, ktoré sa vzťahujú na daný čas.

 

4. Záruka

4.1. KARDEX zaručuje bezchybné poskytovanie Služieb v súlade s príslušnými právnymi predpismi, príslušnými normami a vyhláškami a uznávanými technickými pravidlami. 

4.2. V prípade porušenia záruky spoločností KARDEX má KARDEX právo a povinnosť odstrániť vadu (Nachbesserung) v primeranej lehote. Ak sa prvý pokus spoločnosti KARDEX o odstránení závady zlyhá alebo ak KARDEX nevykoná žiadnu akciu, musí zákazník poskytnúť spoločnosti KARDEX druhú primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak je druhý pokus o nápravu neúspešný, alebo ak KARDEX dovolí, aby uvedená primeraná lehota skončila bez vykonania akýchkoľvek krokov, je zákazník oprávnený požadovať zníženie ceny za nesprávne poskytnuté služby (Minderung). Zákazník je tiež oprávnený požadovať zníženie ceny, ak KARDEX od počiatku závažne a s konečnou platnosťou odmietne vykonať opravu. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy iba vtedy, ak služby KARDEX opakovane vykazujú vážne chyby a ak KARDEX opakovane neodstráni porušenie záruky v súlade s týmto ustanovením. 

4.3. Záruka beží od prijatia služby. Zákazník je povinný okamžite preveriť a prijať akúkoľvek vykonanú službu či nevykazuje vady a bezodkladne písomne oznámiť spoločnosti KARDEX akékoľvek chyby. Záručné nároky zákazníka zanikajú, ak nesplní túto oznamovaciu povinnosť. 

4.4. Záručné práva zákazníka vyprší 6 mesiacov po prijatí. 

4.5. Záruka je vylúčená, ak sa na Výrobkoch vykonávajú práce alebo pokusy o opravy osobami, ktoré nie sú spoločnosťou KARDEX schválené, pokiaľ KARDEX skutočne neodmietne túto vadu odstrániť. 

4.6. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, spoločnosť KARDEX nezaručuje, že údržba a inšpekcie budú vykonávané v určitom časovom rámci. KARDEX ďalej nezaručuje, že v prípade Vzdialenej Podpory KARDEX tretia strana nezíska neoprávnený prístup k Výrobkom.

 

5. Termín a ukončenie servisnej zmluvy

5.1. Servisná zmluva nadobudne účinnosť v dobe uvedenej v servisnej zmluve a má počiatočnú dobu trvania 2 roky. 

5.2 Bude predĺžená o ďalšiu lehotu jedného roka, ak nebude písomne vypovedaná ktoroukoľvek zo strán, s výpovednou lehotou najmenej 3 mesiace pred uplynutím príslušnej zmluvnej doby. 

5.3. Servisnou zmluvu možno vypovedať písomne ktorúkoli zo strán s okamžitým účinkom, ak jedna zo zmluvných strán podstatne porušila svoje povinnosti vyplývajúce zo servisnej zmluvy a nevykoná nápravu porušenia ani po oznámeniu od druhej strany, ktorá jej poskytla lehotu k náprave 2 týždne. Článok C3.4 sa vzťahuje na porušenie povinnosti v súvislosti s reklamáciami. 

5.4. KARDEX môže požadovať, aby jednotlivé Výrobky bolí vylúčené zo servisnej zmluvy po uplynutí 3 mesačnej výpovednej doby, ak dané Výrobky nemôžu byť riadne udržiavané kvoli nadmernému opotrebeniu, nadmernému úsiliu a nedostatočnej dostupnosti náhradných dielov alebo zastaraním (čl. B.9.).

 

Stiahnite si obchodné podmienky

 
OK