Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Veľmi nás teší Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana údajov má obzvlášť vysokú prioritu pre vedenie podniku spoločnosti Kardex Holding AG. Používanie internetových stránok spoločnosti Kardex Holding AG je v zásade možné bez akéhokoľvek uvedenia osobných údajov. Pokiaľ by si prostredníctvom našej internetovej stránky nejaká dotknutá osoba chcela vyžiadať špeciálne služby našej spoločnosti, mohlo by sa vyžadovať spracovanie osobných údajov. Ak sa požaduje spracovanie osobných údajov a pre takéto spracovanie neexistuje žiadny právny základ, vyžiadame si vo všeobecnosti súhlas dotknutej osoby.

 

Spracovanie osobných údajov, napríklad meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, prebieha vo všeobecnosti v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a v zhode s ustanoveniami o ochrane osobných údajov špecifickými podľa príslušnej krajiny platnými pre spoločnosť Kardex Holding AG. Pomocou tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov by chcela naša spoločnosť informovať verejnosť o druhu, obsahu a účele nami získaných, používaných a spracovávaných osobných údajov. Okrem toho sú pomocou tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov dotknuté osoby informované o ich zákonných právach.

Spoločnosť Kardex Holding AG ako orgán zodpovedný za spracovanie aplikovala početné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila pokiaľ možno dokonalú ochranu osobných údajov spracovávaných pomocou tejto internetovej stránky. Napriek tomu môžu v zásade internetové prenosy údajov vykazovať bezpečnostné medzery, takže sa nemôže zabezpečiť absolútna ochrana. Z tohto dôvodu má každá dotknutá osoba možnosť sprostredkovať nám osobné údaje tiež alternatívnym spôsobom, napríklad telefonicky.

1. Definície pojmov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Kardex Holding AG spočíva na pojmoch, ktoré aplikoval Európsky zákonodarca a normotvorca pri prijatí Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (DS-GVO). Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov má byť jednoducho čitateľné a zrozumiteľné tak pre verejnosť ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme toto zabezpečili, chceli by sme najskôr vysvetliť použité pojmy.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov používame okrem iného nasledovné pojmy:

a) osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (v nasledovnom „dotknutá osoba“). Za identifikovateľnú sa považuje taká fyzická osoba, ktorá sa môže identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä pomocou odkazom na identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú orgánom zodpovedným za spracovanie.

c) spracovanie

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými procesmi.

d) obmedzenie spracovania

 

Obmedzenie spracovania je označenieuložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

e) profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na účely hodnotenia určitých osobných aspektov fyzickej osoby, predovšetkým na účely analýzy alebo predvídania aspektov súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom fyzickej osoby.

f) pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracovávanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nemožno pripísať konkrétnemu subjektu údajov bez toho, aby boli potrebné dodatočné informácie za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sú oddelené a podliehajú technickým a organizačným opatreniam na zabezpečenie toho, aby boli osobné údaje pridelené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) zodpovedný orgán alebo orgán zodpovedný za spracovanie

Zodpovedný orgán alebo orgán zodpovedný za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo v zhode s ostatnými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov.

h) spracovateľ objednávky

Spracovateľ objednávky je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje na objednávku zodpovedného orgánu.

i) príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Verejné orgány, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členských štátov, sa však nepovažujú za príjemcov.

 

j) tretia osoba

Tretia osoba je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný subjekt okrem dotknutej osoby, zodpovedného orgánu, spracovateľa objednávky a osôb, ktoré sú na základe priameho poverenia zodpovedného orgánu alebo spracovateľa objednávky poverené spracúvaním osobných údajov.

k) súhlas

Súhlas je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

2. Meno a adresa osoby orgánu zodpovedného za spracovanie

Zodpovedný orgán v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, iných zákonov na ochranu údajov platných v členských štátov Európskej únie a iných ustanovení s právnym charakterom ochrany údajov je:

Kardex, s.r.o

Starobělská 13
700 30 Ostrava
Phone: +420 595 701 180

E-Mail: contact.remstar.sk(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.sk/

3. Meno a adresa osoby poverenej ochranou údajov

Osoba poverená ochranou údajov pre orgán zodpovedný za spracovanie:

Kardex, s.r.o

Starobělská 13
700 30 Ostrava
Phone: +420 595 701 180

E-Mail: contact.remstar.sk(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.sk/

Každá dotknutá osoba sa môže kedykoľvek a v prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok týkajúcich sa ochrany údajov obrátiť priamo na našu osobu poverenú ochranou údajov.

4. Cookies

Internetové stránky spoločnosti Kardex Holding AG používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené a uchovávané prostredníctvom internetového prehliadača na počítačovom systéme.

Veľké množstvo internetových stránok a serverov používa cookies. Mnohé cookies obsahujú takzvané ID cookie. ID cookie je jednoznačné označenie cookie. Pozostáva z postupnosti znakov, ktorou sa môžu internetové stránky a server priradiť konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom sa cookie uložilo. Návštevníkom internetových stránok a serverov to umožňuje individuálne prehliadače dotknutej osoby odlíšiť od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné cookies. Určitý internetový prehliadač môže rozpoznať a identifikovať jednoznačné ID cookie.

Použitím cookies môže spoločnosť Kardex Holding AG pripraviť užívateľom tejto internetovej stránky užívateľsky prístupnejšie služby, ktoré by bez uloženia cookie neboli možné.

Prostredníctvom cookies sa môžu na našich internetových stránkach v zmysle užívateľa optimalizovať informácie a ponuky. Ako už bolo spomenuté, cookies nám umožňujú rozpoznať užívateľov našich internetových stránok. Účelom tohto rozpoznania je uľahčiť užívateľom používanie našej internetovej stránky. Užívateľ nejakej internetovej stránky, ktorá používa cookies, nemusí napríklad pri každej návšteve internetovej stránky opäť zadávať svoje prístupové údaje, pretože tieto sa prevezmú z internetovej stránky a z cookie uloženého v počítačovom systéme užívateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v online shope. Online shop si prostredníctvom cookie zapamätá výrobok, ktorý si zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže ukladaniu cookies prostredníctvom našej internetovej stránky zabrániť kedykoľvek odpovedajúcim nastavením použitého internetového prehliadača, a tým sa s ukladaním cookies vyjadrí trvalý nesúhlas. Okrem toho sa môžu už uložené cookies kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje ukladanie cookies v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našej internetovej stránky plne použiteľné.

5. Zaznamenávanie všeobecných údajov a informácií

Internetová stránka spoločnosti Kardex Holding AG zaznamenáva každým vyvolaním internetovej stránky prostredníctvom dotknutej osoby alebo automatizovaného systému súbor všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú v protokolových súboroch log servera. Zaznamenávať sa môžu (1) použité typy prehliadačov a verzií, (2) operačný systém použitý pristupujúcim systémom, (3) internetová stránka, z ktorej sa pristupujúcim systémom dostane na našu internetovú stránku (takzvaný referrer), (4) podradené webové stránky, ktoré sa ovládajú prostredníctvom pristupujúceho systému na našej internetovej stránke, (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) provider internetových služieb pristupujúceho systému a (8) iné podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na bezpečnostnú ochranu v prípade útokov na naše informačno technologické systémy.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzuje spoločnosť Kardex Holding AG žiadne závery na dotknutú osobu. Tieto informácie sú skôr potrebné k tomu, aby (1) sa poskytovali správne obsahy našej internetovej stránky, (2) optimalizovali obsahy našej internetovej stránky a tiež reklama pre tieto, (3) zabezpečila sa trvalá funkčnosť našich informačno technologických systémov a techniky našej internetovej stránky a tiež (4) aby úradom trestného stíhania poskytli v prípade kybernetického útoku informácie nevyhnutné k trestnému stíhaniu. Tieto anonymne získané údaje a informácie sa vyhodnocujú spoločnosťou Kardex Holding AG preto na jednej strane štatisticky a okrem toho s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sa napokon zabezpečila optimálna úroveň ochrany nami spracovávaných osobných údajov. Anonymné údaje protokolového súboru log servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov uvedených dotknutou osobou.

6. Možnosť kontaktu prostredníctvom internetovej stránky

Internetová stránka spoločnosti Kardex Holding AG obsahuje na základe zákonných predpisov údaje, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou a tiež bezprostrednú komunikáciu s nami, čo zahŕňa takisto všeobecnú adresu takzvanej elektronickej pošty (e-mailovú adresu). Pokiaľ dotknutá osoba nadviaže s orgánom zodpovedným za spracovanie kontakt prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, osobné údaje sprostredkované dotknutou osobou sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje sprostredkované dotknutou osobou na dobrovoľnej báze orgánu zodpovednému za spracovanie sa uložia za účelom spracovania alebo za účelom kontaktu s dotknutou osobou. Nenasleduje žiadne postúpenie takýchto osobných údajov tretej osobe.

7. Rutinované vymazanie a blokovanie osobných údajov

Orgán zodpovedný za spracovanie spracováva a ukladá údaje dotknutej osoby iba počas časového obdobia, ktoré sa požaduje na dosiahnutie účelu uloženia alebo pokiaľ to predpokladal Európsky zákonodarca a normotvorca alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo v predpisoch, ktorým je viazaný orgán zodpovedný za spracovanie.

Ak zanikne účel uloženia alebo ak uplynie doba uchovávania predpísaná Európskym zákonodarcom a normotvorcom alebo iným kompetentným zákonodarcom, osobné údaje sa rutinovane a odpovedajúc zákonným predpisom zablokujú a vymažú.

8. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má Európskym zákonodarcom a normotvorcom vymedzené právo, vyžiadať si potvrdenie od orgánu zodpovedného za spracovanie o tom, či sa príslušné osobné údaje spracujú. Pokiaľ by si chcela dotknutá osoba vyžiadať toto právo na potvrdenie, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca orgánu zodpovedného za spracovanie.

b) Právo na informáciu

Každá z osôb dotknutých spracovaním osobných údajov má Európskym zákonodarcom a normotvorcom zaručené právo, obdržať kedykoľvek od orgánu zodpovedného za spracovanie bezplatnú správu o osobných údajoch uložených k jeho osobe a kópiu tejto správy. Okrem toho Európsky zákonodarca a normotvorca dotknutej osobe pridelil správu o nasledovných informáciách:

účely spracovania

kategórie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú

príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo ešte budú poskytnuté osobné údaje, najmä u príjemcov v tretích krajinách alebo u medzinárodných organizácií

ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie

existencia práva žiadať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie spracovania zodpovedným orgánom alebo právo vzniesť námietku proti spracovaniu týchto osobných údajov

právo podať sťažnosť dozornému orgánu

ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby: akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 odsek 1 a 4 DS-GVO a — aspoň v týchto prípadoch — zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Okrem toho má dotknutá osoba právny nárok na informácie o tom, či sa osobné údaje sprostredkovali tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. V takomto prípade prináleží dotknutej osobe okrem toho právo, obdržať informáciu o vhodných zárukách v súvislosti so sprostredkovaním.

Pokiaľ by si chcela dotknutá osoba vyžiadať právny nárok na informácie, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca orgánu zodpovedného za spracovanie.

c) Právo na opravu

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má Európskym zákonodarcom a normotvorcom zaručené právo, vyžiadať si bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Okrem toho prináleží dotknutej osobe pri zohľadnení účelu spracovania právo, vyžiadať si doplnenie neúplných osobných údajov — a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Pokiaľ by si chcela dotknutá osoba vyžiadať toto právo na opravu, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca orgánu zodpovedného za spracovanie.

d) Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má Európskym zákonodarcom a normotvorcom zaručené právo vyžiadať si od zodpovedného orgánu, aby sa bezodkladne vymazali príslušné osobné údaje, pokiaľ nastane jeden z nasledovných dôvodov a pokiaľ sa nepožaduje spracovanie:

Osobné údaje sa získali na takéto účely alebo sa spracovali iným spôsobom, pre ktorý už nie sú nevyhnutné.

Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, o ktorý sa opieralo spracovanie podľa článku 6 odsek 1 písmeno a DS-GVO alebo článku 9 odsek 2 písmena a DS-GVO, a neexistuje iný právny základ pre spracovanie.

Dotknutá osoba vyjadrí podľa článku 21 odsek 1 DS-GVO nesúhlas so spracovaním, a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie, alebo dotknutá osoba vyjadrí podľa článku 21 odsek 2 DS-GVO nesúhlas so spracovaním.

Osobné údaje sa spracovali protiprávne.

Vymazanie osobných údajov sa požaduje na splnenie právnej povinnosti v súlade s právom Únie alebo s právom členských štátov, ktorému podlieha zodpovedný orgán.

Osobné údaje sa získali vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej spoločnosti podľa článku 8 odsek 1 DS-GVO.

Pokiaľ nastane jeden z nasledovných dôvodov a pokiaľ by chcela dotknutá osoba dať podnet na vymazanie osobných údajov, ktoré sú uložené u spoločnosti Kardex Holding AG, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca orgánu zodpovedného za spracovanie. Zamestnanec spoločnosti Kardex Holding AG dá podnet na to, aby bezodkladne nasledovalo vyžiadanie vymazania.

Ak spoločnosť Kardex Holding AG osobné údaje zverejnila a naša spoločnosť ako zodpovedný orgán je podľa článku 17 odsek 1 DS-GVO povinný vymazať osobné údaje, tak prijme spoločnosť Kardex Holding AG pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov na implementáciu primerané opatrenia, tiež technického charakteru, aby iný orgán zodpovedný za spracovanie, ktorý spracováva zverejnené osobné údaje, informovala o tom, že dotknutá osoba si od tohto iného orgánu zodpovedného za spracovanie vyžiadala vymazanie všetkých linkov k týmto osobným údajom alebo kópií alebo replikácií týchto osobných údajov, pokiaľ sa nepožaduje spracovanie. Zamestnanec spoločnosti Kardex Holding AG dá v konkrétnom prípade podnet na nevyhnutnú činnosti.

e) Právo na obmedzenie spracovania

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má Európskym zákonodarcom a normotvorcom zaručené právo vyžiadať si od orgánu zodpovedného za spracovanie obmedzenie spracovania, ak je splnený jeden z nasledovných predpokladov:

Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas trvania umožňujúceho zodpovednému orgánu skontrolovať správnosť osobných údajov.

Spracovanie je protiprávne, dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných údajov a namiesto toho si vyžiada obmedzenie používania osobných údajov.

Zodpovedný orgán už nepotrebuje osobné údaje na účel spracovania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Dotknutá osoba vyjadrila nesúhlas so spracovaním podľa článku 21 odsek 1 DS-GVO a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane zodpovedného orgánu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ je splnený jeden z nasledovných predpokladov a pokiaľ by si chcela dotknutá osoba vyžiadať obmedzenie osobných údajov, ktoré sú uložené u spoločnosti Kardex Holding AG, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca orgánu zodpovedného za spracovanie. Zamestnanec spoločnosti Kardex Holding AG dá podnet na obmedzenie spracovania.

f) Právo na prenosnosť údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má Európskym zákonodarcom a normotvorcom zaručené právo, osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré dotknutá osoba pripravila zodpovednému orgánu, obdržať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho má právo tieto údaje sprostredkovať inému zodpovednému orgánu bez znemožnenia zodpovedným orgánom, ktorému boli pripravené osobné údaje, pokiaľ spracovanie spočíva v súhlase podľa článku 6 odsek 1 písmeno a DS-GVO alebo článok 9 odsek 2 písmeno a DS-GVO alebo v zmluve podľa článku 6 odsek 1 písmeno b DS-GVO a spracovanie prebieha pomocou automatizovaného procesu, pokiaľ sa spracovanie nepožaduje na plnenie určitej úlohy, ktorá sa realizuje vo verejnom záujme alebo na výkon verejnej moci, ktorá sa preniesla na zodpovedný orgán.

Okrem toho má dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 odsek 1 DS-GVO právo si vymôcť, aby sa osobné údaje sprostredkovali zodpovedným orgánom na iný zodpovedný orgán, pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ tým nie sú dotknuté práva a slobody iných osôb.

Na uplatnenie práva na prenosnosť údajov sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť na zamestnanca spoločnosti Kardex Holding AG.

g) Právo na nesúhlas

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má Európskym zákonodarcom a normotvorcom zaručené právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z jej osobitnej situácie, kedykoľvek vyjadriť nesúhlas so spracovaním príslušných osobných údajov, ktoré sad realizuje na základe článku 6 odsek 1 písmeno e alebo f DS-GVO. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

Spoločnosť Kardex Holding AG už v prípade nesúhlasu nespracováva osobné údaje, iba ak by sme mohli preukázať závažné legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracovanie slúži na uplatnenie, vykonávania alebo ochranu právnych nárokov.

Ak spoločnosť Kardex Holding AG spracováva osobné údaje, aby prevádzkovala priamu reklamu, tak má dotknutá osoba právo kedykoľvek vyjadriť nesúhlas so spracovaním osobných údajov na účely takejto reklamy. Toto platí aj pre profilovanie, pokiaľ je v spojení s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba vyjadrí spoločnosti Kardex Holding AG nesúhlas so spracovaním na účely priamej reklamy, tak spoločnosť Kardex Holding AG už nebude osobné údaje na tieto účely spracovávať.

Okrem toho má dotknutá osoba právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z jej osobitnej situácie, voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a ktoré u spoločnosti Kardex Holding AG prebieha na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely podľa článku 89 odsek 1 DS-GVO, vyjadriť nesúhlas, iba ak by sa takéto spracovanie požadovalo na splnenie nejakej úlohy, ktorá je vo verejnom záujme.

Na uplatnenie práva na nesúhlas sa môže dotknutá osoba priamo obrátiť na každého zamestnanca spoločnosti Kardex Holding AG alebo na iného zamestnanca. Dotknutá osoba okrem toho môže v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti, bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES, uplatniť svoje právo vzniesť námietku prostredníctvom automatizovaného procesu, pri ktorom sa použijú technické špecifikácie.

h) Automatizované rozhodnutia v konkrétnom prípade vrátane profilovania

Každá osoba, ktorej sa týka spracovanie osobných údajov má Európskym zákonodarcom a normotvorcom zaručené právo, nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní — vrátane profilovania —ktoré má pre ňu právne účinky alebo ju podobným spôsobom významne ovplyvňuje, pokiaľ sa nepožaduje rozhodnutie (1) pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovedným orgánom, alebo (2) na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorými je viazaný zodpovedný orgán, ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a tiež oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (3) sa zakladá na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak sa požaduje rozhodnutie (1) pre uzatvorenie alebo splnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovedným orgánom alebo (2) sa realizuje s výslovným súhlasom dotknutej osoby, prijme spoločnosť Kardex Holding AG vhodné opatrenia, aby chránila práva a slobody a tiež oprávnené záujmy dotknutej osoby, k čomu patrí najmenej právo na vymáhanie zásahu osoby zo strany zodpovedného orgánu, na vyjadrenie svojho názoru a na napadnutie rozhodnutia.

Pokiaľ by si chcela dotknutá osoba uplatniť právo v súvislosti s automatizovanými rozhodnutiami, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca orgánu zodpovedného za spracovanie.

i) Právo na odvolanie súhlasu s právnou ochranou údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má Európskym zákonodarcom a normotvorcom zaručené právo, kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Pokiaľ by si chcela dotknutá osoba uplatniť toto právo na odvolanie súhlasu, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca orgánu zodpovedného za spracovanie.

9. Ochrana údajov pri žiadostiach o zamestnanie a vo výberových konaniach

Orgán zodpovedný za spracovanie získava a spracováva osobné údaje uchádzačov za účelom spracovania procesu výberového konania. Spracovanie môže prebiehať tiež elektronickou cestou. Platí to predovšetkým vtedy, ak uchádzač sprostredkuje orgánu zodpovednému za spracovanie odpovedajúce podklady žiadostí elektronickou cestou, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke. Ak orgán zodpovedný za spracovanie uzatvorí pracovnú zmluvu s uchádzačom, uložia sa sprostredkované údaje za účelom spracovania procesu zamestnaneckého pomeru pri zohľadnení zákonných predpisov. Ak orgán zodpovedný za spracovanie neuzatvorí pracovnú zmluvu s uchádzačom, tak sa podklady žiadostí po oznámení rozhodnutia o odopretí automaticky vymažú, pokiaľ vymazaniu nebránia žiadne iné oprávnené záujmy orgánu zodpovedného za spracovanie. Iným oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad dokazovacia povinnosť v postupe podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

10. Ustanovenia o ochrane osobných údajov na implementáciu a používanie AddThis

Orgán zodpovedný za spracovanie integroval na tejto internetovej stránke komponenty spoločnosti AddThis. AddThis je takzvaný provider bookmarkingu. Služba umožňuje zjednodušený bookmarking internetových stránok prostredníctvom tlačidiel. Ak prejdete cez komponenty AddThis myšou alebo kliknutím touto sa zobrazí zoznam so službami bookmarkingu a sharingu. AddThis sa používa na viac ako 15 miliónoch stránkach a tlačidlá sa podľa údajov prevádzkovej spoločnosti zobrazia viac ako 20 miliárd krát ročne.

Prevádzkovou spoločnosťou AddThis je firma AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

Vyvolaním niektorej konkrétnej stránky tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje orgán zodpovedný za spracovanie a na ktorej sa integroval komponent AddThis, dá internetový prehliadač na informačno technologickom systéme automaticky prostredníctvom príslušného komponentu AddThis podnet dotknutej osobe k načítaniu údajov z internetovej stránky www.addthis.com. V rámci tohto technologického procesu obdrží AddThis informáciu o návšteve a ktoré konkrétne stránky tejto internetovej stránky sa používajú informačno technologickým systémom používaným dotknutou osobou. Okrem toho AddThis obdrží informáciu o IP adrese počítačového systému dotknutej osoby poskytnutej providerom internetových služieb (ISP), o type prehliadača, jazyku prehliadača, o internetových stránkach vyvolaných našou internetovou stránkou, o dátume a tiež čase návštevy našej internetovej stránky. AddThis používa tieto údaje na vytvorenie anonymizovaného profilu užívateľa. Údaje a informácie prenášané takýmto spôsobom na AddThis umožňujú spoločnosti AddThis samotnej a tiež spoločnostiam spojeným s AddThis alebo ich partnerským spoločnostiam, aby cielene oslovili návštevníkov internetových stránok orgánu zodpovedného za spracovanie cielene s personalizovanou reklamou týkajúcou sa ich záujmu.

AddThis zobrazí personalizovanú reklamu týkajúcu sa ich záujmu na báze cookies nastavených spoločnosťou. Toto cookie analyzuje individuálne vlastnosti vyhľadávania počítačového systému používaného dotknutou osobou. Cookie ukladá návštevy internetových stránok vychádzajúce z počítačového systému.

Dotknutá osoba môže ukladaniu cookies prostredníctvom našej internetovej stránky, tak ako je to už znázornené vyššie, kedykoľvek zabrániť prostredníctvom odpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača a tým s ukladaním cookies vyjadriť trvalý nesúhlas. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by zabránilo tiež tomu, aby AddThis nastavilo cookie na informačno technologickom systéme dotknutej osoby. Okrem toho sa môžu cookies už nastavené prostredníctvom AddThis kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má okrem toho možnosť vyjadriť trvalý nesúhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom AddThis. Okrem toho musí dotknutá osoba stlačiť tlačidlo Opt-Out pod linkom http://www.addthis.com/privacy/opt-out, ktoré nastaví cookie Opt-Out. Cookie Opt-Out nastavené s vyjadrením nesúhlasu, sa odloží na informačno technologickom systéme používanom dotknutou osobou. Ak sa cookies na systéme dotknutej osoby po vyjadrení nesúhlasu vymažú, musí dotknutá osoba opäť vyvolať link a nastaviť nové cookie Opt-Out.

S nastavením cookies Opt-Out existuje však možnosť, že internetové stránky orgánu zodpovedného za spracovanie pre dotknutú osobu už nebudú použiteľné v plnom rozsahu.

Platné ustanovenia o ochrane osobných údajov AddThis si môžete vyvolať pod http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

11. Ustanovenia o ochrane osobných údajov na implementáciu a používanie služby Google Analytics (s funkciou anonymity)

Orgán zodpovedný za spracovanie integroval na tejto internetovej stránke komponent Google Analytics (s funkciou anonymity). Google Analytics je službou webovej analýzy. Webová analýza je získavanie, zbieranie a vyhodnocovanie údajov o správaní sa návštevníkov internetových stránok. Služba webovej analýzy zaznamenáva okrem iného údaje o tom, z ktorej internetovej stránky sa dotknutá osoba dostala na internetovú stránku (takzvaný referrer), na ktorú podradenú stránku internetovej stránky sa pristupovalo alebo ako často a počas akej doby sa podradená stránka sledovala. Webová analýza sa používa prevažne na optimalizáciu internetovej stránky a na analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Prevádzková spoločnosť komponentu Google-Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Orgán zodpovedný za spracovanie používa na webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics príponu "_gat._anonymizeIp". Prostredníctvom tejto prípony sa skráti a anonymizuje IP adresa internetového pripojenia dotknutej osoby spoločnosti Google a, ak sa prístup na naše internetové stránky realizuje z členského štátu Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google-Analytics je analýza prílevu návštevníkov na našej internetovej stránke. Spoločnosť Google používa získané údaje a informácie okrem iného na to, aby vyhodnotila používanie našej internetovej stránky, aby pre nás zostavila online reporty, ktoré zobrazujú aktivity na našich internetových stránkach, a aby poskytovala ďalšie služby spojené s používaním našej internetovej stránky.

Služba Google Analytics nastaví cookie na informačno technologickom systéme dotknutej osoby. Čo sú to cookies, bolo už vysvetlené vyššie. Prostredníctvom nastavenia cookies umožní spoločnosť Google analýzu používania našej internetovej stránky. Vyvolaním niektorej konkrétnej stránky tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje orgán zodpovedný za spracovanie a na ktorú sa integroval komponent Google-Analytics, dá internetový prehliadač na informačno technologickom systéme podnet dotknutej osobe automaticky prostredníctvom príslušného komponentu Google-Analytics k sprostredkovaniu údajov spoločnosti Google za účelom online analýzy. V rámci tohto technologického procesu obdrží spoločnosť Google informáciu o osobných údajoch, ako napríklad IP adresa dotknutej osoby, ktoré spoločnosti Google slúžia okrem iného k tomu, aby porozumela pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne províznym zúčtovaniam.

Prostredníctvom cookies sa ukladajú osobné informácie, napríklad doba prístupu, miesto, z ktorého prístup vychádzal a frekvencia návštev našej internetovej stránky dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich internetových stránok sa tieto osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia používaného dotknutou osobou, prenesú na spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sa uložia spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických . Spoločnosť Google postúpi tieto osobné údaje zhromaždené prostredníctvom technologického procesu za určitých okolností na tretiu osobu.

Dotknutá osoba môže ukladaniu cookies prostredníctvom našej internetovej stránky, tak ako je to už znázornené vyššie, kedykoľvek zabrániť prostredníctvom odpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača a tým s ukladaním cookies vyjadriť trvalý nesúhlas. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by zabránilo tiež tomu, aby spoločnosť Google nastavila cookie na informačno technologickom systéme dotknutej osoby. Okrem toho sa môžu už cookies nastavené prostredníctvom Goolge Analytics kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť vyjadriť nesúhlas so zaznamenávaním údajov generovaných prostredníctvom Google Analytics, vzťahujúcich sa na používanie tejto internetovej stránky a tiež na spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google a zabrániť tomuto. Za týmto účelom si musí dotknutá osoba načítať a inštalovať Add-On prehliadača pod linkom tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento Add-On prehliadača oznámi Google Analytics prostredníctvom JavaScript-u, že sa k návštevám internetových stránok na Google Analytics nesmú sprostredkovať žiadne údaje a informácie. Inštaláciu Add-On prehliadača vyhodnotí spoločnosť Google ako vyjadrenie nesúhlasu. Ak sa informačno technologický systém dotknutej osoby neskôr vymaže, formátuje alebo znovu inštaluje, musí dotknutá osoba vykonať opätovnú inštaláciu Add-On prehliadača, aby sa deaktivovala služba Google Analytics. Pokiaľ sa odinštaluje alebo deaktivuje Add-On prehliadača prostredníctvom dotknutej osoby alebo inej osoby, ktorá patrí do jeho právomoci, umožní sa nová inštalácia alebo opätovná aktivácia Add-On prehliadača.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Google si môžete prečítať na internetovej stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Služba Google Analytics je presnejšie vysvetlená pod týmto linkom https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Ustanovenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa implementácie a používania služby Google Remarketing

Orgán zodpovedný za spracovanie integroval na tejto internetovej stránke služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkciou Google-AdWords, ktorá umožňuje nejakej spoločnosti u takýchto užívateľoch internetu nechať si zobraziť reklamu, ktorá sa predtým nachádzala na internetovej stráne spoločnosti. Integrácia služby Google Remarketing preto umožňuje nejakej spoločnosti vytvárať užívateľsky orientovanú reklamu a užívateľovi internetu následne nechať zobraziť reklamné inzeráty týkajúce sa jeho záujmu.

Prevádzková spoločnosť služieb Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google Remarketing je zobrazenie reklamy týkajúcej sa záujmu. Služba Google Remarketing nám umožní zobraziť reklamné inzeráty prostredníctvom reklamných sietí Google alebo nechať ich zobraziť na iných internetových stránkach, ktoré sú nastavené na individuálne potreby a záujmy užívateľov internetu.

Služba Google Remarketing nastaví cookie na informačno technologickom systéme dotknutej osoby. Čo sú to cookies, bolo už vysvetlené vyššie. Nastavením cookies umožní spoločnosti Google rozpoznanie návštevníka našej internetovej stránky, ak sa táto vyvolá následne z internetových stránok, ktoré sú takisto členom reklamnej siete spoločnosti Google. Každým vyvolaním internetovej stránky, na ktorej bola integrovaná služba Google Remarketing, sa automaticky u spoločnosti Google identifikuje internetový prehliadač dotknutej osoby. V rámci tohto technologického procesu obdrží spoločnosť Google informáciu o osobných údajoch, ako napríklad IP adresa alebo vlastnosti vyhľadávania užívateľa, ktoré spoločnosť Google používa okrem iného na zobrazenie reklamy týkajúcej sa záujmu.

Pomocou cookies sa ukladajú osobné informácie, napríklad o internetových stránkach navštívených dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich internetových stránok sa teda osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia používaného dotknutou osobou, prenesú na spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sa uložia spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických . Spoločnosť Google postúpi tieto osobné údaje zhromaždené prostredníctvom technologického procesu za určitých okolností na tretiu osobu.

Dotknutá osoba môže ukladaniu cookies prostredníctvom našej internetovej stránky, tak ako je to už znázornené vyššie, kedykoľvek zabrániť prostredníctvom odpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača a tým s ukladaním cookies vyjadriť trvalý nesúhlas. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by zabránilo tiež tomu, aby spoločnosť Google nastavila cookie na informačno technologickom systéme dotknutej osoby. Okrem toho sa môžu už cookies nastavené prostredníctvom Goolge Analytics kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť vyjadriť nesúhlas s reklamou týkajúcou sa jej záujmu prostredníctvom spoločnosti Google. Za týmto účelom musí dotknutá osoba z každého internetového prehliadača, ktorý používa, vyvolať link www.google.de/settings/ads a vykonať tam želané nastavenia.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Google si môžete prečítať na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Ustanovenia o ochrane osobných údajov k implementácii a používaniu služby Google-AdWords

Orgán zodpovedný za spracovanie integroval na tejto internetovej stránke službu Google-AdWords. Google AdWords je služba k internetovej reklame, ktorá zadávateľom reklamy umožňuje zapnúť tak inzeráty vo výsledkoch vyhľadávacích nástrojov spoločnosti Google ako aj v reklamnej sieti Google. Google AdWords zadávateľom reklamy umožňuje zadať najskôr určité kľúčové slová, pomocou ktorých sa inzerát vo výsledkoch vyhľadávacích nástrojov spoločnosti Google zobrazí výlučne vtedy, ak užívateľ vyhľadávacím nástrojom vyvolá výsledok hľadania relevantný podľa kľúčového slova. V reklamnej sieti Google sa na internetových stránkach týkajúcich sa témy rozmiestňujú inzeráty pomocou automatického algoritmu a pri dodržaní predtým zadaných stanovených kľúčových slov.

Prevádzková spoločnosť služieb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google AdWords je aplikácia našej internetovej stránky zobrazením reklamy týkajúcej sa záujmu na internetových stránkach tretích spoločností a vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja Google a zobrazenie cudzej reklamy na našej internetovej stránke.

Ak sa dotknutá osoba dostane prostredníctvom inzerátu Google na našu internetovú stránku, odloží sa na informačno technologickom systéme dotknutej osoby prostredníctvom spoločnosti Google takzvané konverzné cookie. Čo sú to cookies, bolo už vysvetlené vyššie. Konverzné cookie stratí po tridsiatich dňoch svoju platnosť a neslúži na identifikáciu dotknutej osoby. Prostredníctvom konverzného cookie sa, pokiaľ ešte nevypršala platnosť cookie, porozumie, či sa určité podradené stránky, napríklad nákupný košík systému online shopu, vyvolali na našej internetovej stránke. Prostredníctvom konverzného cookie môžeme my ale aj spoločnosť Google porozumieť, či dotknutá osoba, ktorá sa na naše internetové stánky dostala prostredníctvom inzerátu AdWords, generovala obrat, teda či dokončila alebo prerušila nákup.

Údaje a informácie získané použitím konverzných cookies používa spoločnosť Google na vytvorenie štatistík o návštevách pre naše internetové stránky. Tieto štatistiky o návštevách používame opäť na to, aby sme zistili celkový počet užívateľov, ktorí nám boli sprostredkovaní prostredníctvom inzerátov AdWords, teda aby zistili úspech alebo neúspechu príslušného inzerátu AdWords a aby optimalizovali naše inzeráty AdWords pre budúcnosť. Ani naša spoločnosť ani iní reklamní zákazníci Google-AdWords neobdržia informácie spoločnosti Google, prostredníctvom ktorých by mohli identifikovať dotknutú osobu.

Pomocou konverzných cookies sa ukladajú osobné informácie, napríklad internetové stránky navštívené dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich internetových stránok sa teda osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia používaného dotknutou osobou, prenesú na spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sa uložia spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických . Spoločnosť Google postúpi tieto osobné údaje zhromaždené prostredníctvom technologického procesu za určitých okolností na tretiu osobu.

Dotknutá osoba môže ukladaniu cookies prostredníctvom našej internetovej stránky, tak ako je to už znázornené vyššie, kedykoľvek zabrániť prostredníctvom odpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača a tým s ukladaním cookies vyjadriť trvalý nesúhlas. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by zabránilo tiež tomu, aby spoločnosť Google nastavila konverzné cookie na informačno technologickom systéme dotknutej osoby. Okrem toho sa môžu už cookies nastavené prostredníctvom Google AdWords kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť vyjadriť nesúhlas s reklamou týkajúcou sa jej záujmu prostredníctvom spoločnosti Google. Za týmto účelom musí dotknutá osoba z každého internetového prehliadača, ktorý používa, vyvolať link www.google.de/settings/ads a vykonať tam želané nastavenia.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Google si môžete prečítať na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Ustanovenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa implementácie a používania komponentu Jetpack pre WordPress

Orgán zodpovedný za spracovanie integroval na tejto internetovej stránke Jetpack. Jetpack je WordPress-Plug-In, ktorý ponúka dodatočné funkcie prevádzkovateľovi určitej internetovej stránky, ktorá je postavená na WordPress. Jetpack umožňuje prevádzkovateľovi internetových stránok okrem iného prehľad o návštevníkoch stránky. Zobrazením súvisiacich článkov a publikácií alebo možnosťou oznámiť obsahy na stránke, je naďalej možné zvyšovanie počtu návštevníkov. Okrem toho sú v komponente Jetpack integrované bezpečnostné funkcie, takže internetové stránky, ktoré Jetpack používa, sú lepšie chránené proti útokom Brute Force. Jetpack okrem toho optimalizuje a urýchľuje načítavanie obrázkov integrovaných na internetovej stránke.

Prevádzková spoločnosť Jetpack-Plug-Ins pre WordPress je Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Prevádzková spoločnosť nastaví technológiu sledovania Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack nastaví cookie na informačno technologickom systéme dotknutej osoby. Čo sú to cookies, bolo už vysvetlené vyššie. Vyvolaním niektorej konkrétnej stránky tejto internetovej stránky, ktorá sa prevádzkuje orgánom zodpovedným za spracovanie a na ktorú sa integroval komponent Jetpack, dá internetový prehliadač na informačno technologickom systéme podnet dotknutej osobe automaticky prostredníctvom príslušného komponentu Jetpack na sprostredkovanie údajov na účely analýzy na spoločnosť Automattic. V rámci tohto technologického procesu obdrží spoločnosť Automattic informáciu o údajoch, ktoré sa následne použijú na vytvorenie prehľadu návštev internetových stránok. Takto získané údaje slúžia na analýzu správania sa dotknutej osoby, ktorá pristupovala na internetovú stránku pre orgán zodpovedný za spracovanie a vyhodnotia sa s cieľom optimalizovať internetovú stránku. Údaje získané prostredníctvom komponentu Jetpack sa bez predošlého vyžiadania zvláštneho výslovného súhlasu dotknutej osoby nepoužijú k identifikácii dotknutej osoby. Údaje sa postúpia ďalej spoločnosti Quantcast. Spoločnosť Quantcast používa údaje na rovnaké účely ako spoločnosť Automattic.

Dotknutá osoba môže ukladaniu cookies prostredníctvom našej internetovej stránky, tak ako je to už znázornené vyššie, kedykoľvek zabrániť prostredníctvom odpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača a tým s ukladaním cookies vyjadriť trvalý nesúhlas. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by zabránilo tiež tomu, aby spoločnosť Automattic/Quantcast nastavila cookie na informačno technologickom systéme dotknutej osoby. Okrem toho sa môžu už cookies nastavené spoločnosťou Automattic kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť vyjadriť nesúhlas so zaznamenávaním údajov generovaných prostredníctvom Jetpack-cookie, vzťahujúcich sa na používanie internetovej stránky a tiež so spracovaním týchto údajov spoločnosťou Automattic/Quantcast a zabrániť tomuto. Okrem toho musí dotknutá osoba stlačiť tlačidlo Opt-Out pod linkom www.quantcast.com/opt-out/, ktoré nastaví cookie Opt-Out. Cookie Opt-Out nastavené s vyjadrením nesúhlasu, sa odloží na informačno technologickom systéme používanom dotknutou osobou. Ak sa cookies na systéme dotknutej osoby po vyjadrení nesúhlasu vymažú, musí dotknutá osoba opäť vyvolať link a nastaviť nové cookie Opt-Out.

S nastavením cookies Opt-Out existuje však možnosť, že internetové stránky orgánu zodpovedného za spracovanie pre dotknutú osobu už nebudú použiteľné v plnom rozsahu.

Platné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Automattic je možné si vyvolať pod https://automattic.com/privacy/. Platné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Quantcast je možné si vyvolať pod https://www.quantcast.com/privacy/.

15. Ustanovenia o ochrane osobných údajov na implementáciu a používanie komponentu Shariff

Orgán zodpovedný za spracovanie integroval na tejto internetovej stránke komponent Shariff. Komponent Shariff poskytuje tlačidlá Social-Media, ktoré sú v súlade s ochranou údajov. Shariff bol vyvinutý pre nemecký počítačový časopis c't a publikovaný spoločnosťou GitHub, Inc.

Komponent vyvinula spoločnosť GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Riešenia tlačidiel pripravené sociálnymi sieťami bežne prenášajú už potom osobné údaje na príslušnú sociálnu sieť, ak užívateľ navštívi internetovú stránku, v ktorej bolo integrované tlačidlo Social-Media. Použitím komponentu Shariff sa osobné údaje sprostredkujú na sociálne siete až vtedy, ak návštevník internetovej stránky aktívne aktivuje jedno z tlačidiel Social-Media. Ďalšie informácie ku komponentu Shariff pripravil počítačový časpopis c't na internetovej stránke http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Účelom použitia komponentu Shariff je chrániť osobné údaje návštevníka našej internetovej stránky a súčasne nám umožniť integrovať riešenie tlačidla pre sociálne siete na tejto internetovej stránke.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti GitHub si môžete prečítať na internetovej stránke https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

16. Ustanovenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa implementácie a používania komponentu HubSpot

Naša webová stránka používa hubspot, tretiu spoločnosť, na automatizáciu marketingu. Hubspot nastaví cookies, ktoré sledujú interakciu užívateľa s našou webovou stránkou. Hubspot sleduje tiež užívateľom pripravené informácie, ako napríklad odvodené regióny, IP adresy a opakované návštevy. Užívatelia zostanú v anonymite, iba ak by užívateľ uviedol osobné údaje odoslaním formulára. Ďalšie informácie o cookies Hubspot a ich používaní nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Hubspot podhttps://legal.hubspot.com/privacy-policy

 

17. Právny základ pre spracovanie

Článok 6 I písmeno a DS-GVO slúži našej spoločnosti ako právny základ pre procesy spracovania, pri ktorých si vyžiadame súhlas pre určitý účel spracovania. Ak sa spracovanie osobných údajov sa požaduje na splnenie zmluvy, ktorej zmluvná strana je dotknutou osobou,tak ako je to napríklad v prípade procesov spracovania, ktoré sú nevyhnutné pre dodanie tovarov alebo poskytnutie inej služby alebo protislužby, tak spracovanie spočíva na článku 6 I písmeno b DS-GVO. To isté platí pre také procesy spracovania, ktoré sa požadujú pre predzmluvné opatrenia, napríklad v prípadoch dopytu našich produktov alebo služieb. Ak naša spoločnosť podlieha právnemu záväzku, prostredníctvom ktorého sa požaduje spracovanie osobných údajov, ako napríklad na splnenie daňových povinností, tak sa spracovanie opiera o článok 6 I písmeno c DS-GVO. V zriedkavých prípadoch by sa mohlo vyžadovať spracovanie osobných údajov, aby sa chránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by platilo napríklad v takom prípade, ak by sa nejaký návštevník v našom podniku poranil a následne by musel svoje meno, svoj vek, svoje údaje o zdravotnej poisťovni alebo iné životne dôležité informácie postúpiť lekárovi, nemocnici alebo inej tretej osobe. Potom by sa spracovanie opieralo o článok 6 písmeno d DS-GVO. Napokon by sa procesy spracovania mohli opierať o článok 6 I písmeno f DS-GVO. Na tomto právnom základe sa opierajú procesy spracovania, ktoré nie sú zachytené v žiadnom z vyššie uvedených právnych základoch, ak sa spracovanie požaduje na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej osoby, pokiaľ neprevážia záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby. Takého procesy spracovania sú nám dovolené najmä preto, pretože boli osobitne spomenuté Európskym zákonodarcom. V tejto súvislosti usúdil, že by bolo možné prijať oprávnený záujem, ak je dotknutá osoba zákazníkom zodpovedného orgánu (odôvodnenie 47 veta 2 DS-GVO).

18. Oprávnené záujmy na spracovanie, ktoré sleduje zodpovedný orgán alebo tretia osoba

Ak sa spracovanie osobných údajov zakladá na článku 6 I písmeno f DS-GVO, tak je našim oprávneným záujmom vykonávanie obchodnej činnosti v prospech blaha všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

19. Doba, počas ktorej sú uložené osobné údaje

Kritériom pre dobu uloženia osobných údajov je príslušná zákonná doba archivácie. Po uplynutí lehoty sa odpovedajúce údaje rutinne vymažú, pokiaľ sa už nepožadujú na plnenie zmluvy alebo prípravu zmluvy.

20. Zákonné alebo zmluvné predpisy na prípravu osobných údajov; nevyhnutnosť uzatvorenia zmluvy; záväzok dotknutej osoby, ktorá má pripraviť osobné údaje; možné dôsledky nepripravenia

Informujeme vás o tom, že príprava osobných údajov je sčasti zákonom predpísaná (napríklad daňovými predpismi) alebo môže tiež vyplývať zo zmluvných úprav (napríklad údaje pre zmluvných partnerov). Občas sa môže požadovať uzavretie zmluvy, že dotknutá osoba nám poskytne osobné údaje, ktoré následne musíme spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná nám pripraviť osobné údaje, ak naša spoločnosť s ňou uzatvorí zmluvu. Následkom nepripravenia osobných údajov by bolo, že by sa nemohla uzatvoriť zmluva s dotknutou osobou. Pred prípravou osobných údajov dotknutou osobou sa dotknutá osoba musí obrátiť na nášho zamestnanca. Náš zamestnanec informuje dotknutú osobu s ohľadom na konkrétny prípad o tom, či je príprava osobných údajov predpísaná zákonom alebo zmluvou alebo sa požaduje pre uzatvorenia zmluvy, či existuje záväzok pripraviť osobné údaje, a aké následky by malo nepripravenie osobných údajov.

21. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako spoločnosť vedomá si zodpovednosti sa zriekame automatizovaného rozhodovania alebo profilovania.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vytvoril generátor vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ktorá pôsobí ako externý dozorný úradník pre ochranu údajov regiónu Unterfranken, v kooperácii s právnikmi v oblasti ochrany osobných údajov, kancelária WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte/právni zástupcovia.

 

22. LinkedIn Insight tag: Modul prehlásenia o ochrane osobných údajov

Používame marketingové funkcie (tzv. „LinkedIn Insight Tag“) siete LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko („LinkedIn“) 
Pri každom vyvolaní niektorej z našich stránok, ktorá obsahuje funkcie siete LinkedIn, je naviazané spojenie so servermi LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn je informovaná o tom, že ste naše internetové stránky navštívili pod svojou IP adresou. Pomocou funkcie LinkedIn Insight Tag môžeme predovšetkým analyzovať úspešnosť našich kampaní na LinkedIn alebo určiť cieľové skupiny týchto kampaní na základe interakcie používateľov s našou online ponukou. Ak ste registrovaní na LinkedIn, môže LinkedIn priradiť vašu interakciu s našou online ponukou k vášmu používateľskému účtu. Aj v prípade, že kliknete na tlačidlo „Recommend“ služby LinkedIn a ste prihlásení na svojom účte LinkedIn, môže LinkedIn priradiť vašu návštevu našej internetovej stránky k vám a k vášmu účtu. 
Spracovanie sa uskutočňuje na základe čl. 6 (1) pís. f GDPR z oprávneného záujmu cielenej reklamy a analýzy účinku a efektivity tejto reklamy.
Spoločnosť LinkedIn je certifikovaná v rámci dohody Privacy-Shield a ponúka tým záruku dodržania európskej právnej úpravy o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). 
Analýzu vášho používateľského správania spoločnosťou LinkedIn a zobrazenie odporúčania na základe záujmu môžete odmietnuť prostredníctvom nasledujúceho odkazu („Opt-out“): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov na LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

 

Kontakt

Bližšie informácie Vám rád poskytne tím Kardex Remstar:

 

 

  +421 911 225 002
kontaktný formulár
info.remstar.cz(at)kardex.com

 

 

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK